ยินดีกับ ผอ.ศักดิ์ชัย บุญมา
  AREA แถลง ฉบับที่ 535/2561: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เนื่องในโอกาสที่ ท่านศักดิ์ชัย บุญมา ได้ขึ้นเป็นผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร เช้าวันนี้ (15 พฤศจิกายน 2561) ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.trebs.ac.th) และ อ.อติณัช ชาญบรรยง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เดินทางไปมอบกระเช้าแสดงความยินดี

            ท่านศักดิ์ชัย ให้ความเมตตากับโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเสมอมา โดยได้ไปบรรยายเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดมา ที่สำคัญ ท่านเผยแพร่ความรู้เป็นวิทยาทานโดยไม่ยอมรับค่าวิทยากร ท่านยังเมตตาบริจาคค่าวิทยากรให้กับมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (www.thaiappraisal.org) เพื่อใช้ประโยชน์แก่สาธารณประโยชน์ต่อไป 

            โรงเรียนจึงมีความซาบซึ้งในความเมตตาของท่าน และขอร่วมแสดงความยินดี ขอท่านเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นที่พึ่งของประชาชน เจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานยิ่งๆ ขึ้น เป็นข้าราชการที่มีวิสัยทัศน์ มีความกรุณาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม และที่สำคัญมุ่งเน้นการรับใช้ประชาชนเจ้าของประเทศเพื่อความยั่งยืนสถาพรของประเทศชาติ


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,395 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved