ขอเชิญเป็นกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน
  AREA แถลง ฉบับที่ 547/2561: วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ท่านที่สนใจช่วยเหลือประชาชนผู้ซื้อบ้าน โปรดสละเวลามาเป็นกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้านด่วน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์การซื้อบ้านอย่างรอบรู้

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะนายกก่อตั้งสมาคมผู้ซื้อบ้าน ขอเรียนว่า วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสมาคมชุดแรกกำลังจะหมดลงในเร็ววันนี้ จึงขอเชิญท่านผู้สนใจสมัครเป็นกรรมการด่วน ขอเป็นผู้ปรารถนาดีต่อประชาชนผู้ซื้อบ้านและเพียงสละเวลาประชุมสองเดือนครั้ง มีเลี้ยงอาหารกลางวัน แต่ไม่มีเบี้ยประชุม

            ในประเทศไทยมีสมาคมผู้ขายบ้านหลายสมาคม แต่เพิ่งมีสมาคมผู้ซื้อบ้าน สมาคมนี้ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อเผชิญหน้ากับผู้ขายบ้าน แต่ร่วมกันสร้างสรรค์แนวทางการพัฒนาบ้านและที่อยู่อาศัยแบบอื่นๆ เพื่อประโยชน์ร่วมกัน และเพื่อความเข้าใจอันดีร่วมกันระหว่างผู้สร้าง ผู้ขายและผู้ซื้อบ้าน แต่ในกรณีที่ผู้ซื้อบ้านไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อบ้าน สมาคมก็ยินดีที่จะให้การช่วยเหลือผู้ซื้อบ้านเช่นกัน

            สำหรับวัตถุประสงค์ในรายละเอียดของสมาคมนี้ได้แก่

           1. เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของผู้จะซื้อบ้าน ผู้กำลังซื้อบ้านและผู้ที่ซื้อบ้านไปแล้ว

           2. เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนให้สามารถ "ซื้อบ้านอย่างรอบรู้"

           3. เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ซื้อบ้าน

           4. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคม

           5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ซื้อบ้านและผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย

            โปรดดูเว็บไซต์ของสมาคมได้ที่ www.thaihomebuyers.org หรือโปรดกด "ถูกใจ" FB Page: www.facebook.com/Thai.Home.Buyers/

            ท่านที่สนใจที่จะเป็นกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน โปรดติดต่อ คุณนงลักษณ์ จตุเทน โทร. 02.295.3905 ต่อ 109 (ในเวลาราชการ) หรือ Email: nonglak@area.co.th ทั้งนี้ภายในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 650 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved