ดร.โสภณไปประชุม FIABCI ที่บาหลี
  AREA แถลง ฉบับที่ 556/2561: วันพฤหัสบดีที่ 06 ธันวาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2561 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ (FIABCI-Thai) จะไปประชุม FIABCI Global Business Summit ณ ศูนย์ประชุม Bali Nusa Dua Convention Center โปรดดูรายละเอียดของการประชุมได้ที่ https://fiabciindonesia.com

            FIABCI คือสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากล หรือเรียกว่า International Real Estate Federation แต่ที่มีชื่อย่อว่า FIABCI ก็เพราะมาจากคำย่อในภาษาฝรั่งเศส มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงปารีส  FIABCI เป็นแหล่งเชื่อมนักอสังหาริมทรัพย์สากล ที่ต่างมีความสนใจในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข่าวสาร และทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ นักอสังหาริมทรัพย์ของ FIABCI ประกอบด้วยนักพัฒนาที่ดิน นายหน้า นักบริหารทรัพย์สิน ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน นักลงทุน ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ สถาปนิก วิศวกร นักผังเมือง นักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ในประเทศต่าง ๆ 65 ประเทศ ประกอบด้วยสมาคมนักวิชาชีพ 100 แห่ง สถาบันการศึกษา 65 แห่ง ถ้านับรวมสมาชิกของสมาคมอสังหาริมทรัพย์ในสังกัดทั้งหมด นับว่ามีจำนวนสมาชิกมากถึง 1.5 ล้านคนทั่วโลก จึงเป็นสมาคมอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

            สมาชิกของ FIABCI เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งในภาครัฐบาล ในฐานะผู้กำกับนโยบาย นครต่าง ๆ ตลอดจนนักพัฒนาที่ดินและที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ในด้านอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย ศูนย์การค้า อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักผ่อน อสังหาริมทรัพย์ชนบทและเกษตรกรรม การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันจึงเน้นไปด้านการศึกษา การเชื่อมต่อทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด ทุกวันนี้ FIABCI เป็นตัวแทนของภาคอสังหาริมทรัพย์ในระดับสากล โดยมีตัวแทนในองค์การสหประชาชาติ ตลอดจนการได้รับการยอมรับจากองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

            หลายคนคงไม่ทราบว่า FIABCI ก่อตั้งมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 คือปี 2491 จนบัดนี้มีอายุ 70 ปีแล้ว ยังแข็งแกร่ง เติบโตอยู่ทุกวัน ตำแหน่งประธาน FIABCI มีการเลือกตั้งใหม่ทุกปี ไม่มีเป็นซ้ำ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกชาติได้มีโอกาสเข้าร่วม การเปิดโอกาส ย่อมทำให้คนมามีส่วนร่วม ต่างจากสมาคมกีฬาบ้านเรา หรือสมาคมวิชาชีพหลายแห่งที่มีการผูกขาดตัดตอน การอยู่กันจนรากงอก ย่อมทำให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ ไม่เป็นผลดีต่อส่วนรวม รังแต่จะสร้างปัญหาและทำให้สมาชิกหดหายไปนั่นเอง

            คณะกรรมการ FIABCI ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ หลากหลาย นอกจากนี้ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปียังสามารถเป็น FIABCI Young Members นอกจากนี้ในแต่ละประเทศยังมี FIABCI ประจำประเทศต่าง ๆ เช่นอย่างที่ประเทศไทย ดร.โสภณ ก็ดำรงตำแหน่งเป็นประธาน FIABCI ในสมัยนี้ด้วยเนื่องจาก ดร.โสภณเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง และในอนาคต ก็จะมีการหมุนเวียนกันไปโดยไม่ผูกขาด ดร.โสภณหวังว่านายกสมาคมที่เป็นสมาชิกทั้งหลาย จะได้มีการหมุนเวียนกันเป็นนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากลหรือ FIABCI - Thai

            สิ่งที่นับว่าเป็นรางวัลทรงเกียรติของ FIABCI ก็คือ PRIX D'EXCELLENCE ซึ่งเป็นการจัดประกวดโครงการอสังหาริมทรัพย์สากล โดยในแต่ละปี จะมี FIABCI ในแต่ละประเทศจะรวบรวมโครงการส่งเข้าประกวด และมีคณะกรรมการตัดสินของ FIABCI จากหลายประเทศร่วมกันตัดสินโครงการดีเด่น โครงการที่ได้รับรางวัลนับว่าเป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับจริงๆ แม้ในโลกนี้จะมีรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นมากมาย แต่รางวัลของ FIABCI นี้ นับเป็นรางวัลที่โดดเด่นที่สุดเลย


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 458 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved