ดร.โสภณสอนประเมินค่าฯ ในลาว 3 วัน
  AREA แถลง ฉบับที่ 572/2561: วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในระหว่างวันที่ 21 ถึง 23 ธันวาคม 2561 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย เปิดการสอนหลักสูตร AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ (Practical property valuation for investment) ทั้งนี้เป็นความร่วมือกับคุณโทนี หุมพัน กรรมการผู้จัดการ บจก. Lao Property Valuation Sole

            การอบรมครั้งนี้จัดเป็นครั้งแรกในประเทศลาว และคาดว่าจะมีการจัดเพิ่มเติมให้กับส่วนราชการ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน รวมทั้งกลุ่มนักวิชาชีพ เช่น ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน นายหน้า และอื่นๆ เพื่อร่วมกันยกระดับวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สินให้ได้มาตรฐานสากลยิ่งขึ้น ทั้งนี้ศูนย์ข้อมูลฯ จะได้นำความรู้ได้มาตรฐานสากลมาเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนกับนักวิชาชีพในลาวเพิ่มขึ้นในอนาคต

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 781 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved