ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2561 (ธันวาคม 2561)
  AREA แถลง ฉบับที่ 21/2562: วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

           

            มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างอาคารมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นการดำริของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ตั้งแต่สมัยที่เป็นกรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดยดำเนินการครั้งแรกในปี 2543 และ ดร.โสภณ ก็เป็นผู้รับผิดชอบงานนี้มาโดยตลอด แต่ในช่วงปี 2556 สมาคมฯ ไม่ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างเพิ่มเติม ดร.โสภณ จึงรับดำเนินการในนามของมูลนิธิฯ อย่างไรก็ตามในขณะนี้ สมาคมฯ ได้กลับมาดำเนินการเพิ่มเติมอีก แต่คงมีการปรับปรุงราคาเป็นรายปี หรือเป็นรายสะดวก มูลนิธิฯ จึงยังดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินค่าทรัพย์สิน และสำหรับประชาชน และนักลงทุนทั่วไปได้ใช้ต่อไป

            ในการดำเนินการของมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลจากทางราชการและภาคสนามมาดำเนินการจัดทำราคาค่าก่อสร้าง และต่อไปนี้เป็นรายงานการเปลี่ยนแปลงราคาค่าก่อสร้างล่าสุด (เดือนธันวาคม 2561)

ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 6.45%
ซิเมนต์ 12.60%
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 16.02%
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 22.61%
กระเบื้อง 6.78%
วัสดุฉาบผิว 3.55%
สุขภัณฑ์ 2.07%
อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 12.48%
วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ 17.42%
รวม 100%

           สำหรับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดตั้งแต่เดือนกันยายน 2561-ธันวาคม 2561 (ไตรมาสที่ 4) สรุปว่ามีการลดลงของวัสดุต่างๆ เฉลี่ย -1.59% โดยปัจจัยสำคัญก็คือ ซีเมนต์ลดลง -0.3% เหล็กลดลง -6.6% สุขภัณฑ์ลดลง -0.20% อุปกรณ์ไฟฟ้าลดลง -0.50% วัสดุก่อสร้างอื่นๆ -0.60% ส่วนวัสดุที่เพิ่มขึ้น ไม้เพิ่มขึ้น 1.20% กระเบื้องเพิ่มขึ้น 0.70% และ โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้:

ดัชนีรวม -1.59%
ไม้ +1.20%
ซีเมนต์ -0.30%
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 0.00%
เหล็ก -6.60%
กระเบื้อง +0.70%
วัสดุฉาบผิว 0.00%
สุขภัณฑ์ -0.20%
อุปกรณ์ไฟฟ้า -0.50%
วัสดุก่อสร้างอื่นๆ  -0.60%

         ค่าวัสดุข้างต้นเป็นส่วนหนึ่ง แต่ราคาค่าก่อสร้างยังประกอบด้วยค่าแรง และภาษีและค่าดำเนินการต่าง ๆ ดังนั้นค่าก่อสร้างที่แท้จริง ลดลง -0.95% ในไตรมาสที่ 4/2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้:

1. ค่าวัสดุ 60% -1.59% 59.05%
2. ค่าแรง 20% 0.00% 20.00%
3. กำไร ภาษีและค่าดำเนินการ 20% 0.00% 20.00%
  100.00%   99.05%
สรุป -0.95%    

          

โดยสรุปแล้วการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของทางราชการของเดือนธันวาคม 2561 มีผลออกมาดังนี้:

 

สรุปการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ของเดือนธันวาคม 2561      

            1. พิจารณาโดยเทียบเคียงกับเดือนกันยายน 2561 (กันยายน 2561-ธันวาคม 2561)

            2. จากการเทียบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนกันยายน 2561-ธันวาคม 2561 ปรากฏราคาวัสดุก่อสร้างเมื่อวิเคราะห์แล้ว ปรับลดลง -1.59% โดยราคาวัสดุที่ปรับราคาลดลง ได้แก่ ซีเมนต์ เหล็ก สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้างอื่นๆส่วนวัสดุก่อสร้างที่ปรับเพิ่มขึ้น ได้แก่ กลุ่มวัสดุ ไม้ กระเบื้อง เมื่อพิจารณารวมราคาวัสดุทุกกลุ่ม ภาพรวมราคาค่าวัสดุปรับลดลง -1.59% (ผลจากการปรับลดลง ของกลุ่มวัสดุ ซีเมนต์ เหล็ก สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้างอื่นๆ)

            3. ค่าแรงงาน พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม

            4. กำไรภาษี ค่าดำเนินการ พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม

            5. เมื่อวิเคราะห์ทั้งค่าวัสดุ และค่าแรงงาน กำไรภาษี ค่าดำเนินการ ทำให้ภาพรวมราคาค่าก่อสร้างอาคารปรับลดลง -0.95% ทั้งนี้เมื่อทำการนำมาปรับราคาค่าก่อสร้างอาคารแล้ว

 

           รายละเอียดของราคาค่าก่อสร้างอาคารเป็นดังนี้:

คลิกดูภาพใหญ่


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 6,572 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved