AREA ได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต.
  AREA แถลง ฉบับที่ 26/2562: วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

AREA หรือ ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต. ให้เป็นบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน โดยได้รับการรับรองมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มมีการรับรองบริษัทประเมินตั้งแต่เกือบ 20 ปีก่อน

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ขอเรียนว่าบริษัทได้รับความเห็นชอบต่อายุเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน โดยได้รับการต่ออายุตั้งแต่ปี 2562-2564 ซึ่งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน จะได้รับการต่ออายุทุก 2 ปี บริษัทก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ.2534 ถือเป็นศูนย์ข้อมูลแห่งแรกที่เป็นกลางที่สุดของประเทศไทย

            ผู้ประเมินหลักของ บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ประกอบด้วย

            1. ดร.โสภณ พรโชคชัย ซึ่งปัจจุบันเป็นประธานบริษัท เป็นนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI-Thai) และประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย อาจารย์คนแรกในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านประเมินราคาของธรรมศาสตร์ และมีประสบการณ์ทำงานให้กับองค์การสหประชาชาติ ธนาคารโลก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เอสแคป และอื่น ๆ

            2. นายสุรพงษ์ ตรีสุกล ซึ่งเป็นวิศวกรโยธารับอนุญาต คณะทำงานราคาค่าก่อสร้าง และอาจารย์โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย มีความเชี่ยวชาญด้านการถอดแบบก่อสร้างอาคาร การประมาณราคา วิศวกรรมศาสตร์

            3. นายจำนงค์ บัวไขย ซึ่งเป็นกรรมการมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย อดีตกรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย อาจารย์โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ผู้มีประสบการณ์ประเมินค่าทรัพย์สินทั่วประเทศไทยและในอาเซียน

            4. นายกิตติศักดิ์ ชำนาญช่าง วิศวกรโยธารับอนุญาต ผู้มีประสบการณ์ประเมินค่าทรัพย์สินมาทั่วราชอาณาจักร โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ในเชิงพาณิชย์ และการตรวจสอบอาคาร

            บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทผู้ตรวจสอบอาคารที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร ยิ่งกว่านั้น ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ยังรับรองให้บริษัทเป็นที่ปรึกษาระดับ A ซึ่งสามารถรับงานที่ปรึกษาให้กับส่วนราชการต่าง ๆ ทั่วประเทศอีกด้วย

            วิสาหกิจใดที่ต้องการการประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อการลงทุน ซื้อขาย แบ่งแยกมรดก เพิ่มทุน ร่วมทุน ฯลฯ สามารถติดต่อ บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้หรือหากจะทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ การสำรวจวิจัยตลาดอส้งหาริมทรัพย์ ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน ทั้งนี้ยกเว้นงานนายหน้า หรืองานพัฒนาที่ดิน บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ไม่รับดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อความเป็นกลางทางวิชาชีพโดยเคร่งครัด

            ดูการรับรองเพิ่มเติมได้ที่ http://www.area.co.th/thai/head3.php

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,177 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved