ดร.โสภณไปกรุงเวียงจันทน์
  AREA แถลง ฉบับที่ 35/2562: วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 24 และวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ดร.โสภณ พรโชคชัย  ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เดินทางไปกรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาวเพื่อพบปะกับส่วนราชการ ธนาคารแห่งประเทศลาว สมาคมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาและบริการวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สินในประเทศลาว  คาดว่าในอนาคตศูนย์ข้อมูลฯ จะมีสำนักงานติดต่อ ณ กรุงเวียงจันทน์ เพื่อให้บริการแก่นักลงทุน ส่วนราชการ และสถาบันการเงินในประเทศลาวต่อไป

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 945 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved