ก่อนซื้อบ้านมาเป็นสมาชิกสมาคมผู้ซื้อบ้านก่อน
  AREA แถลง ฉบับที่ 36/2562: วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ท่านทราบหรือไม่ ประเทศไทยมีสมาคมผู้ซื้อบ้านแล้ว เป็นปากเป็นเสียง เป็นกระบอกเสียง เป็นประภาคารความคิด ให้กับผู้ซื้อบ้าน และยังเป็น "กาวใจ" ให้กับผู้ซื้อบ้านและผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายอีกด้วย

 

ที่มาของแนวคิดสมาคม

            เมื่อวันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 ในระหว่างการประชุมนานาชาติของ Pacific Rim Real Estate Socieity (PRRES) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ผมได้ไปพบสมาคมผู้ซื้อบ้านแห่งประเทศมาเลเซีย (National House Buyers Association: www.hba.org.my)  ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากนายกิมลุง ชาง เลขาธิการกิตติมศักดิ์ของสมาคม ซึ่งตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่ 31 ถนนบาราต ในใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ สมาคมแห่งนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการซื้อบ้านของประชาชน เป็นผู้แทนการช่วยเหลือประชาชนที่ถูกโกงในการซื้อบ้านในมาเลเซีย ถือเป็นองค์กรที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อส่วนรวม ในประเทศไทยควรมีการก่อตั้งสมาคมเช่นนี้บ้าง

            สมาคมแห่งนี้ก่อตั้งในปี 2542 ซึ่งเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ คนซื้อบ้านได้แต่เสาบ้านหรือใบจองซื้อโดยไม่ได้บ้านเพราะผู้ประกอบการประสบปัญหาไม่สามารถสร้างบ้านได้ ประกอบกับมีผู้ใจบุญให้ใช้สำนักงานฟรี แต่มีค่าใช้จ่ายน้ำไฟเดือนละ 3,000 บาทเท่านั้น ปัจจุบันเลขาธิการและกรรมการสมาคมก็ล้วนเป็นอาสาสมัคร ไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ โดยในแต่ละสัปดาห์ จะมีการให้คำปรึกษาแก่ผู้ซื้อบ้านที่ประสบปัญหาในวันเสาร์เวลา 13:00 - 17:00 มีการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อการซื้อบ้าน สมาคมนี้ได้พยายามรักษาผลประโยชน์ของผู้ซื้อบ้านให้ได้รับความเป็นธรรมจากการประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีการโกงผู้ซื้อบ้าน ทั้งนี้โดยไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินใด ๆ จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ยกเว้นเงินบริจาคของผู้เข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมตามกำลังศรัทธาเท่านั้น

            ผมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับวงการอสังหาริมทรัพย์เล็งเห็นว่าประเทศไทยมีสมาคมของนักพัฒนาที่ดินเป็นจำนวนมาก ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด น่าจะมีสมาคมของผู้ซื้อบ้านบ้าง จึงร่วมกับคณะจัดตั้งสมาคมผู้ซื้อบ้านขึ้นมา ผมก่อตั้งสมาคมนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ซื้อบ้าน การยึดถือประโยชน์ของผู้ซื้อบ้านเป็นศูนย์กลางก็คือการยึดถือประโยชน์ของผู้ประกอบการที่จำเป็นต้องสร้างที่อยู่อาศัยที่สอดคล้องกับตลาดคือความต้องการของผู้ซื้อบ้าน การคุ้มครองผู้ซื้อบ้านก็คือการเพิ่มความมั่นใจในตลาด ทำให้มีการซื้อขายมากขึ้น เป็นประโยชน์ต่อผู้ขายบ้านและสถาบันการเงิน ตลอดจนสังคมโดยรวม

            สำหรับสาระสำคัญของข้อบังคับสมาคมผู้ซื้อบ้านโดยสังเขป คือ ชื่อของสมาคมนี้มีชื่อว่า "สมาคมผู้ซื้อบ้าน" เขียนชื่อเป็นอักษรภาษาอังกฤษว่า "Home Buyers Association"  สำนักงานของสมาคม ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 10 ซอยบุบผาบุรี ถนนนนทรี ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 www.thaihomebuyers.org Email: thaihome.buyers@gmail.com โทร.02.295.3171  โทรสาร 02.295.1154

 

วัตถุประสงค์

            สมาคมนี้มีวัตถุที่ประสงค์เพื่อ

            1. การดูแลสิทธิที่ชอบธรรมของผู้ซื้อบ้านและที่อยู่อาศัย ในกรณีที่ถูกเอาเปรียบ

            2. ให้ความรู้แก่สมาชิกและประชาชนให้สามารถ "ซื้อบ้านอย่างรอบรู้"

            3. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ซื้อบ้านและผู้อยู่อาศัย

            4. ส่งเสริมการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคม

            5. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ซื้อบ้านและผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย

            6. ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล เพื่อการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์

            7. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

 

สมาชิกสมาคม

            สำหรับสมาชิกของสมาคม ประเภทสมาชิก สมาชิกของสมาคมแบ่งออกเป็นสามประเภท และมีคุณสมบัติดังนี้:

            1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ซื้อ/ผู้จะซื้อบ้านหรือที่อยู่อาศัย และผู้สนใจทั่วไป

            2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ นิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

            3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือเป็นผู้ที่มีอุปการคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการมีมติเชิญให้เข้าเป็น สมาชิก และผู้นั้นตอบรับคำเชิญ

            ในกรณีค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและค่าบำรุงสมาคม เป็นไปตามนี้

            1. สมาชิกสามัญจะต้องชำระค่าลงทะเบียนปีละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

            2. สมาชิกวิสามัญจะต้องชำระค่าลงทะเบียนปีละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

            3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนหรือค่าบำรุงอย่างใดทั้งสิ้น

 

กรรมการสมาคม

            คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 2 ปี และเมื่อคณะกรรมการอยู่ในตำแหน่งครบกำหนดตามวาระแล้ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนจากทางราชการ ก็ให้คณะกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระรักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะได้รับการจดทะเบียนจากทางราชการ และเมื่อคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับการจดทะเบียนจากทางราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ให้ทำการส่งและรับมอบงานกันระหว่างคณะกรรมการชุดเก่า และคณะกรรมการชุดใหม่ให้เป็นที่เสร็จสิ้น ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับการจดทะเบียนจากทางราชการ

            ผมเองตั้งจะเป็นนายกสมาคมเพียงสมัยเดียว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความบริสุทธิ์ใจที่จะทำประโยชน์ต่อผู้ซื้อบ้านได้มาร่วมทำกิจกรรมที่มีเป็นประโยชน์โดยผมไม่คิดยึดติดกับตำแหน่งใด ๆ ต่อไป  ผมเองก็ไม่คิดจะแสวงหาผลประโยชน์จากการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมนี้  และหวังให้ผู้สนใจเสียสละเวลาช่วยเหลือผู้ซื้อบ้าน มาร่วมกับให้ความรู้แก่ผู้ซื้อบ้านต่อไป

 

มาเป็นสมาชิกก่อนซื้อบ้าน

            ก่อนคิดจะวางแผนซื้อบ้าน ปรึกษาและมาเป็นสมาชิกสมาคมก่อน จะดีที่สุด เพื่อให้สมาคมได้มีโอกาสสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือตามที่ผู้ซื้อบ้านสนใจ 

            ผู้ซื้อบ้านจงรวมกันเข้า

หมายเหตุ:    

เชิญร่วมเสวนา: นโยบายที่อยู่อาศัยของรัฐบาลในอนาคต (ฟรี)

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 12:30-17:45 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย https://bit.ly/2VRZJBd  


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,010 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved