ดร.โสภณพบความสำเร็จในประเทศลาว
  AREA แถลง ฉบับที่ 40/2562: วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้เดินทางไปประเทศลาว เพื่อพบปะกับส่วนราชการและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ และได้รับความเมตตาต้อนรับด้วยดี ซึ่ง ดร.โสภณ ขอขอบพระคุณกับทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ และตั้งใจจะเผยแพร่ความรู้ด้านประเมินค่าทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์สู่ประเทศเพื่อนบ้าน เพราะถือคติว่า Knowledge Is Not Private Property.

 

With the Director General of the Department of Land, Laos

 

With the Deputy Secretary General of the Securities & Exchange Commission of Laos

 

With the National Bank of Laos

 

With the Secretary General, Lao National Chamber of Commerce and Industry

 

With Past President of Architect Association of Laos

 

With a great banker, Dr Akhom iPraseuth in Vientiane


Thanks, Madam Vidaly Chanthaphasouk, architect & hotel owner.

 

With Our Partners in Laos

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 950 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved