ร่าง พ.ร.บ.ประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
  AREA แถลง ฉบับที่ 62/2562: วันพฤหัสบดีที่ 07 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้ทำหนังสือตอบแสดงความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐฯ ดังนี้

ที่ TAF. 01/225/62

 

7    กุมภาพันธ์    2562

 

เรื่อง      ขอให้ข้อมูลเพื่อพิจารณาศึกษา พ.ร.บ.การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐฯ

 

เรียน     พล.อ.ชาตอุดม ติตถะสิริ ประธานคณะกรรมการพิจารณา

            ศึกษาร่างพระราชบัญญัติการระเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐฯ

 

อ้างถึง   หนังสือที่ สว.(สนช)(กมธ 1) 0009/ ลว. 6 กุมภาพันธ์ 2562

 

                     ตามที่ท่านได้ให้ความกรุณาเชิญกระผมเข้าร่วมประชุมในนามของมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ตามเรื่องข้างต้น กระผมมีความเห็นดังนี้:

                     1. มาตรา 5 ระบุว่าร่าง พ.ร.บ.นี้เพื่อให้นำไปใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงหรือเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายหรือเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นของรัฐ  คำว่า "ประโยชน์อย่างอื่นของรัฐ" หมายรวมถึงการเวนคืนที่ดินด้วยหรือไม่  หากใช่ ก็ไม่ควรเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ แต่ควรว่าจ้างบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินเป็นผู้ดำเนินการและให้สำนักประเมินราคาทรัพย์สินกรมธนารักษ์ เป็นผู้ตรวจสอบ เพื่อไม่เป็นการเพิ่มภาระแก่สำนักงานฯ

                     2. การให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐทั้งในส่วนกลางและในแต่ละจังหวัดเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น ควรให้ท้องถิ่นทั้ง อบต. เทศบาล อบจ.เป็นผู้ประเมินเอง โดยการว่าจ้างบริษัทประเมินไปดำเนินการ และให้ท้องถิ่นตรวจรับ เพื่อเป็นการดำเนินงานในลักษณะจากท้องถิ่น ไม่ใช่จากบนลงล่าง

                     3. กรณีที่จะมีคณะกรรมการมากำกับใด ๆ ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ควรเป็นผู้ที่รัฐมนตรีตั้งไปตามความคุ้นเคยส่วนตัว แต่ควรให้สภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน หรือให้ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินเลือกตั้งกันเองให้มาเป็นคนกลาง  แทนการแต่งตั้งจากคนใกล้ชิดทางการเมือง

                     4. การประเมินค่าทรัพย์สินจะง่ายและเชื่อถือได้มากขึ้นเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลความเป็นเจ้าของและการซื้อขายทรัพย์สิน ซึ่งจะยังประโยชน์ในการป้องกันการฟอกเงินอีกด้วย  ข้ออ้างที่กลัวจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เป็นเพียงข้ออ้างที่ไม่ต้องการความโปร่งใส  ในประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย

                     5. ทุกวันนี้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานก็มีราว 300 คน ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานประเมินค่าทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ  แต่ก็ไม่ควรขยายจนเกินไป  ควรให้ท้องถิ่นว่าจ้างและเก็บภาษีทรัพย์สินมาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นหลัก  ซึ่งจะทำให้การประเมินเพื่อจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.โสภณ พรโชคชัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,691 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved