สมาคมผู้ซื้อบ้านมาแล้ว
  AREA แถลง ฉบับที่ 79/2562: วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 มีการประชุมสมาคมผู้ซื้อบ้าน(www.thaihomebuyers.org) นอกสถานที่ ณ จังหวัดราชบุรี เพื่อวางแผนการพัฒนากิจกรรมของสมาคม โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เป็นนายกสมาคม ทั้งนี้คณะกรรมการสมาคมประกอบด้วย:

            1. ดร.โสภณ พรโชคชัย                                    

            2. คุณชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ                                

            3. คุณวิญญู วรัญญู                                          

            4. รศ.ดร.สัมพันธ์ รัฐแพทย์                               

            5. คุณจรรยาแพทย์ ชลิตาภรณ์                          

            6. คุณณรงค์พล เสนาะดนตรี                             

            7. คุณบุษกร มงคลนิธิธรรม                               

            8. คุณวิเชียร อัศรัสกร                                      

            9. คุณวีณา อุปัทยา                                       

           10. คุณวินัย เฮ้งเจริญ                                      

           11. คุณวีรยุทธณ์ พิทักษ์ธคุณกูร                      

           12. คุณอริยาภรณ์ ทิมนาค                               

           13. คุณวรรณา พูนปาน                                    

           14. คุณวิไลพรรณ หลวงยา                              

           15. คุณอติณัช ชาญบรรยง                               

           16. คุณนงลักษณ์ จตุเทน                                

 

 

 

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,019 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved