ดร.โสภณบริจาค 50,000 บาท ตั้งสมาคมผู้ซื้อบ้าน
  AREA แถลง ฉบับที่ 91/2562: วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ตามที่ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ก่อตั้งสมาคมผู้ซื้อบ้าน (www.thaihomebuyers.org) ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของผู้ซื้อบ้าน บัดนี้ ดร.โสภณ ได้บริจาคเงินเพื่อการดำเนินงานของสมาคมเป็นเงิน 50,000 บาท เพื่อเป็นทุนประเดิม  ส่วนรายได้จากทางอื่นก็ได้แก่ค่าสมาชิกปีละ 200 บาท เป็นต้น

 

คณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน

 

            ที่ผ่านมาในความพยายามจัดตั้งสมาคมใน 2 ปีที่ผ่านมา ดร.โสภณก็เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดในกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการตั้งสมาคมผู้ซื้อบ้านก็เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการซื้อบ้านแก่ผู้ซื้อบ้าน ไม่ได้มุ่งให้เกิดความขัดแยัง แต่มุ่งให้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ซื้อบ้านและนักพัฒนาที่ดิน อย่างไรก็ตามหากผู้ซ้อบ้านไม่ได้รับความเป็นธรรมในกรณีใด ๆ ทางสมาคมก็ยินดีให้การสนับสนุน

            อนึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย

            1. ดร.โสภณ พรโชคชัย  

            2. คุณชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ

            3. คุณวิญญู วรัญญู

            4. รศ.ดร.สัมพันธ์ รัฐแพทย์

            5. คุณจรรยาแพทย์ ชลิตาภรณ์  

            6. คุณณรงค์พล เสนาะดนตรี

            7. คุณบุษกร มงคลนิธิธรรม

            8. คุณวิเชียร อัศรัสกร    

            9. คุณวีณา อุปัทยา     

            10. คุณวินัย เฮ้งเจริญ    

            11. คุณวีรยุทธณ์ พิทักษ์ธคุณกูร  

            12. คุณอริยาภรณ์ ทิมนาค

            13. คุณวรรณา พูนปาน  

            14. คุณวิไลพรรณ หลวงยา

            15. คุณอติณัช ชาญบรรยง

            16. คุณนงลักษณ์ จตุเทน  

           

            สมาคมนี้มีวัตถุที่ประสงค์เพื่อ

            1. การดูแลสิทธิที่ชอบธรรมของผู้ซื้อบ้านและที่อยู่อาศัย ในกรณีที่ถูกเอาเปรียบ

            2. ให้ความรู้แก่สมาชิกและประชาชนให้สามารถ "ซื้อบ้านอย่างรอบรู้"

            3. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ซื้อบ้านและผู้อยู่อาศัย

            4. ส่งเสริมการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคม

            5. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ซื้อบ้านและผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย

            6. ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล เพื่อการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์

            7. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

 

            สำหรับสมาชิกของสมาคม ประเภทสมาชิก สมาชิกของสมาคมแบ่งออกเป็นสามประเภท และมีคุณสมบัติดังนี้:

            1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ซื้อ/ผู้จะซื้อบ้านหรือที่อยู่อาศัย และผู้สนใจทั่วไป

            2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ นิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

            3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือเป็นผู้ที่มีอุปการคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการมีมติเชิญให้เข้าเป็น สมาชิก และผู้นั้นตอบรับคำเชิญ

            ในกรณีค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและค่าบำรุงสมาคม เป็นไปตามนี้

            1. สมาชิกสามัญจะต้องชำระค่าลงทะเบียนปีละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

            2. สมาชิกวิสามัญจะต้องชำระค่าลงทะเบียนปีละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

            3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนหรือค่าบำรุงอย่างใดทั้งสิ้น

 

            ก่อนคิดจะวางแผนซื้อบ้าน ปรึกษาและมาเป็นสมาชิกสมาคมก่อน จะดีที่สุด เพื่อให้สมาคมได้มีโอกาสสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือตามที่ผู้ซื้อบ้านสนใจ 

            ผู้ซื้อบ้านจงรวมกันเข้า

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,586 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved