สมาคมผู้ซื้อบ้านเพื่อผู้ซื้อ-ผู้ขายบ้าน
  AREA แถลง ฉบับที่ 174/2562: วันพฤหัสบดีที่ 04 เมษายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            วันนี้ (4 เมษายน 2562) มีการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้าน  สมาคมนี้จัดตั้งเพื่อประสานความเข้าใจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายบ้าน

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เป็นนายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน ได้จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมในวันนี้ (4 เมษายน 2562) โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน  ในที่ประชุมได้กำหนดกิจกรรมต่างๆ หลายประการเพื่อประโยชน์ที่เป็นธรรมของผู้ซื้อบ้าน

         

ดร.โสภณ พรโชคชัย นายกสมาคม
คุณชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ อุปนายกสมาคม
คุณวิญญู วรัญญู อุปนายกสมาคม
รศ.ดร.สัมพันธ์ รัฐแพทย์ กรรมการ
คุณจรรยาแพทย์ ชลิตาภรณ์ กรรมการ
คุณณรงค์พล เสนาะดนตรี กรรมการ
คุณบุษกร มงคลนิธิธรรม กรรมการ
คุณวิเชียร อัศรัสกร กรรมการ
คุณวีณา อุปัทยา กรรมการ
คุณวินัย เฮ้งเจริญ กรรมการ
คุณวีรยุทธณ์ พิทักษ์ธคุณกูร กรรมการ
คุณอริยาภรณ์ ทิมนาค กรรมการ
คุณวรรณา พูนปาน กรรมการ
คุณวิไลพรรณ หลวงยา กรรมการ
คุณอติณัช ชาญบรรยง กรรมการ
คุณนงลักษณ์ จตุเทน

กรรมการและเลขานุการ

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 471 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved