คณะทำงานประเมินค่าต้นไม้
  AREA แถลง ฉบับที่ 182/2562: วันอังคารที่ 09 เมษายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ตั้งคณะทำงานประเมินค่าต้นไม้ ได้ อ.พัลลภ เป็นประธานคณะทำงานแล้ว

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (www.thaiappraisal.org) เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 คณะกรรมการมูลนิธิได้แต่งตั้งคณะทำงานประเมินราคาต้นไม้ เพื่อจะได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไม้เศรษฐกิจและนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้วยการจัดเสวนาให้ความรู้แก่ผู้สนใจต่อไป ดังรายชื่อต่อไปนี้

นายพัลลภ กฤตยานวัช ประธานคณะทำงาน
ผศ.ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ รองประธาน 
ประธานสภา อบต.ชะอม กรรมการ
ประธานสหกรณ์สวนป่าเอกชน กรรมการ
ประธานศูนย์ไม้ล้อมชะอม กรรมการ
นายจำนงค์ บัวไขย กรรมการ
ดร.โสภณ พรโชคชัย กรรมการและเลขานุการ

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,121 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved