โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยไปเนปาล
  AREA แถลง ฉบับที่ 210/2562: วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2562 โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.trebs.ac.th) ในฐานะที่เป็น "Education Arm" ของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) จะไปจัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนและสัมมนาเรื่องนโยบายการพัฒนาที่อยู่ในภูมิภาคเอเซีย ร่วมกับสถาบันการพัฒนาเมือง และกลุ่มบริษัท Brihat ของประเทศเนปาล

อนึ่ง คณะกรรมการโรงเรียนประกอบด้วย
ประธานกรรมการ รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์
ประธานที่ปรึกษา ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน
กรรมการ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
  ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
  ดร.กนก อภิรดี
  ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล
  ศ. เฮช ดี คัมมายเยอร์ (เยอรมนี)
  ศ. จอห์น คูเปอร์ (ออสเตรเลีย)
  ดร. ริชาร์ด หวอด(สหรัฐอเมริกา)
  คุณโอม ราชบันดารี (เนปาล)
  คุณเบอรทรอง วาเซล (ฝรั่งเศส)
  คุณปัทมา จันทรานุกูล
ผู้อำนวยการ ดร. โสภณ พรโชคชัย

            การไปประชุมในต่างประเทศและการไปร่วมจัดส้มมนานี้เป็นการเผยแพร่บทบาทของโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ซึ่งเป็นวิสาหกิจของคนไทยเพื่อสร้างความยอมรับในระดับนานาชาติด้วย


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 981 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved