12 พฤษภาคม: ปรึกษาปัญหาการซื้อบ้าน
  AREA แถลง ฉบับที่ 238/2562: วันพฤหัสบดีที่ 02 พฤษภาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะนายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน (www.thaihomebuyers.org) ขอเรียนเชิญท่านผู้ (สนใจ) ซื้อบ้านปรึกษาปัญหาการซื้อบ้าน พบกับนายกและกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้านพร้อมนักกฎหมาย ทนายความ นักวิจัย และผู้บริหารสถาบันการเงินด้านที่อยู่อาศัย คอยให้คำปรึกษาในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30-12.00 น. ณ สมาคมผู้ซื้อบ้าน เลขที่ 10 ถ.นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โปรดดูแผนที่ https://1th.me/Uwcq

            ทั้งนี้ไม่รับผู้มาปรึกษาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้สนใจเข้ารับคำปรึกษาโปรดแจ้งล่วงหน้ากับคุณนงลักษณ์ จตุเทน โทร.02.295.3905 ต่อ 109

อนึ่ง คณะกรรมการผู้ซื้อบ้านประกอบด้วย
ดร.โสภณ พรโชคชัย นายกสมาคม
นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ อุปนายกสมาคม
รศ.ดาโต๊ะ สรี ดร.สัมพันธ์ รัฐแพทย์ อุปนายกสมาคม
นายวิญญู วรัญญู อุปนายกสมาคม
นางจรรยาแพทย์ ชลิตาภรณ์ กรรมการ
นายณรงค์พล เสนาะดนตรี กรรมการ
นางบุษกร มงคลนิธิธรรม กรรมการ
นายวิเชียร อัศรัสกร กรรมการ
นายวินัย เฮ้งเจริญ กรรมการ
นางวีณา อุปัทยา กรรมการ
นายวีรยุทธณ์ พิทักษ์ธนางกูร กรรมการ
น.ส.อริยาภรณ์ ทิมนาค กรรมการและนายทะเบียน
นางวิไลพรรณ หลวงยา กรรมการและประชาสัมพันธ์
นางวรรณา พูนปาน กรรมการและเหรัญญิก
นายอติณัช ชาญบรรยง กรรมการและปฏิคม
น.ส.นงลักษณ์ จตุเทน กรรมการและเลขานุการ

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 840 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved