Leyte Park: โรงแรมสั่งสร้างของนางอีเมลดา
  AREA แถลง ฉบับที่ 254/2562: วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณพาเยี่ยมเมืองตักโลบันที่เคยถูกไต้ฝุ่นกวาดไปนับหมื่นชีวิต ได้พบ Leyte Park: โรงแรมสั่งสร้างของนางอีเมลดา

            ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ไปเยือนเมืองตักโลบันที่เคยถูกไต้ฝุ่นกวาดไปนับหมื่นชีวิตเพื่อสำรวจจิจัยราคาที่ดิน อสังหาริมทรัพย์หลังพายุไห่เยี่ยนในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 และได้ไปเยือน Leyte Park: โรงแรมสั่งสร้างของนางอีเมลดา โรงแรม 5 ดาวเดิม

Leyte Park: โรงแรมสั่งสร้างของนางอีเมลดา
https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/671189290000648/

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 708 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved