โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยอบรมให้ บสก.
  AREA แถลง ฉบับที่ 328/2562: วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในระหว่างวันจันทร์ที่ 24 - พุธที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.trebs.ac.th) ซึ่งเป็น Education Arm ของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) จัดอบรมหลักสูตร AP100 ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด มหาชน  โรงเรียนจัดการอบรมหลักสูตรประเมินค่าทรัพย์สินให้กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการประเมินค่าทรัพย์สินในประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 270 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved