ดร.โสภณไปปฏิบัติภารกิจที่นครโฮจิมินห์ซิตี้
  AREA แถลง ฉบับที่ 336/2562: วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2562 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้รับเชิญจากสมาคมอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติเวียดนาม (Vietnam National Real Estate Association) ให้ไปร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ณ นครโฮจิมินห์ซิตี้  ดร.โสภณ จะได้นำความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนมานำเสนอต่อท่านผู้สนใจในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ผ่าน AREA แถลงฉบับต่อๆ ไป

ดร.โสภณ ขณะเป็นที่ปรึกษากระทรวงการคลังเวียดนาม

 

 

ดร.โสภณ ขณะเป็นที่ปรึกษากระทรวงการคลังเวียดนาม


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 897 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved