โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
  AREA แถลง ฉบับที่ 390/2562: วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เมื่อค่ำวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.trebs.ac.th) ได้จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมของโรงเรียน ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา
 

            กรรมการที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานโรงเรียน  ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน ประธานฝ่ายวิชาการ  ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมย์  ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์  Mr.Om Rachbandary คุณปัทมา จันทรานุกูล  อ.อติณัช ชาญบรรยง  และ ดร.โสภณ พรโชคชัย

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 680 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved