บรรยากาศงานมอบรางวัลนายหน้าดีเด่น
  AREA แถลง ฉบับที่ 423/2562: วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            มาชมบรรยากาศงานมอบรางวัลนายหน้าดีเด่น ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย มีผู้ได้รางวัล 5 บริษัท

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธานก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย แจ้งว่ามูลนิธิได้ประกาศรับสมัครเพื่อรับการยกย่องเป็นบริษัทนายหน้าดีเด่น ปรากฏว่ามีผู้สมัครเป็นจำนวนหนึ่ง และได้คัดเลือกบริษัทต่อไปนี้ เป็นบริษัทนายหน้าดีเด่นประจำปี 2562 (เรียงตามลำดับอักษร)

            1. บริษัท ไซออน เรียลเอสเตท จำกัด

            2. บริษัท ฟอร์เบสท์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด

            3. บริษัท สุวรรณภูมิ เอสเตท เอเจนซี่ จำกัด

            4. บริษัท อีอาร์เอ พร็อพเพอร์ตี้ เน็ทเวิร์ค จำกัด

            5. บริษัท เอส.ที. เจเนอรัล คอนซัลแทนท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด

            สำหรับคณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย

            1. ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานคณะกรรมการตัดสิน

            2. ศ.ดาโต๊ะ สรี ดร.สัมพันธ์ รัฐแพทย์ กรรมการ

            3. นายธนินทร์ นนนที กรรมการ

            4. รศ. ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี กรรมการ

            5. น.ส.ปัทมา จันทรานุกูล กรรมการ

            6. น.ส.นงลักษณ์ จตุเทน กรรมการและเลขานุการ
 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 436 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved