ความเห็น ดร.โสภณ ต่อโรงไฟฟ้าเทพา
  AREA แถลง ฉบับที่ 436/2562: วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณ ในฐานะกรรมการในคณะกรรมการกำกับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ให้ความเห็นต่อหนังสือของประชาชน 2 ฝ่ายทั้งฝ่ายที่รับและไม่รับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ทำหนังสือถึงคณะกรรมการกำกับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ซึ่ง ดร.โสภณเป็นกรรมการ เนื่องจากไม่สามารถเดินทางไปประชุมได้

            ฝ่ายที่คัดค้านคือ “เครือข่ายเทใจให้เทพาไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน” ได้ทำหนังสือลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ให้ทางราชการเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนตามปฏิญญาลดโลกร้อน ปี 2558 โดยการควบคุม การลดกิจกรรมที่คาดว่าจะสร้างมลพิษ ให้ลดการใช้พลังงานฟอสซิล ใช้เทคโนโลีทางเลือกอื่นโดยทำให้มีราคาถูกลง และให้ปฏิรูปองค์กรที่ผูกขาดด้านพลังงานของประเทศ

            ฝ่ายที่สนับสนุนโรงไฟฟ้าคือ “เครือข่ายคนอำเภอเทพาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ได้ทำหนังสือเมื่อวันที่ 10 สิงหกาคม  2562 ระบุว่า

            1. จากการดูงานโรงไฟฟ้าถ่านหินในหลายที่ในประเทศไทย ทำให้ฝ่ายตนมั่นใจในโรงไฟฟ้าถ่านหิน

            2. จากแรงจูงใจและความรู้ทำให้เห็นว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินกับชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้

            3. เคยมีการศึกษา EHIA แล้วเห็นควรให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน

            4. ประชาชนต้องการโรงไฟฟ้าเพื่อความกาวหน้า มั่งคั่ง ยั่งยืนในการพัฒนา ก่อให้เกิดมีงานทำ ไม่เสียโอกาส

            โดยสรุปแล้วฝ่ายสนับสนุนเห็นว่าไม่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ยินดีขายที่ดินในราคาที่เป็นธรรมเพื่อสร้างโรงไฟฟ้า ยินดีเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่และให้ทางราชการดูแลการย้ายถิน่  สถานศึกษาต่างๆ ก็ยินดีที่จะย้ายเช่นกัน

            ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบระหว่างความเห็นของประชาชนสองฝ่าย  ดร.โสภณ เห็นว่าฝ่ายที่ให้การสนับสนุนโรงไฟฟ้าเทพา น่าจะมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือมากกว่า 

            ดร.โสภณ ยังเสนอแนะให้มีการทำประชามติของประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยการกับสร้างโรงไฟฟ้าเทพา โรงไฟฟ้ากระบี่หรือโรงไฟฟ้าอื่นๆ หรือไม่
 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 517 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved