สิงหาฯ 62 ทาวน์เฮ้าส์เปิดแซงห้องชุด
  AREA แถลง ฉบับที่ 502/2562: วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ตลาดที่อยู่อาศัยในเดือนสิงหาคม 2562 ยังค่อนข้างแผ่วเมื่อเทียบกับปี 2561 ทั้งนี้เพราะภาวะเศรษฐกิจที่ยังอึมครึม  การเปิดตัวโครงการใหม่ซึ่งเป็นดัชนีสำคัญของตลาดจึงยังน้อย

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) กล่าวถึงภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลในเดือนสิงหาคม 2562 มีการเปิดตัวค่อนข้างจะชะลอตัว โดยในเดือนนี้มีจำนวนโครงการเปิดขายใหม่ทั้งหมด 34 โครงการ ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียง 1 โครงการจากเดือนกรกฎาคมที่ผ่าน แต่จำนวนหน่วยขายและมูลค่าโครงการกลับลดลง โดยลักษณะการพัฒนาเป็นการพัฒนาในกลุ่มที่อยู่อาศัยทั้ง 34 โครงการ มีจำนวนหน่วยขายรวม 7,858 หน่วย และมีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 26,141 ล้านบาท ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยของเดือนนี้มีราคาเฉลี่ยที่ประมาณ 3.327 ล้านบาท
 

 

            มูลค่ารวมของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ในเดือนสิงหาคม 2562 นี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 26,141 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 17,578 ล้านบาท (เดือนกรกฎาคม 2562 มีมูลค่า 43,719 ล้านบาท) หรือลดลงประมาณ -40% ซึ่งในเดือนนี้ลักษณะการพัฒนาที่อยู่อาศัยจะแตกต่างกับเดือนที่ผ่านมา โดยจะพบว่าสินค้าที่เข้าสู่ตลาดในเดือนนี้มีสินค้าระดับปานกลาง (ระดับราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท) เป็นสำคัญ

            ในเดือนแรกของการเปิดขายมีอัตราการขายได้เฉลี่ยรวมที่ 27% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาที่มีอัตราการขายได้ที่ 23% ต่อเดือน โดยประเภทที่อยู่อาศัยที่มีอัตราการขายได้สูงสุดของตลาด คือ อาคารชุดราคา 3-5 ล้านบาท จำนวน 572 หน่วย ขายได้แล้ว 396 หน่วย (69%) รองลงมาคือ ทาวน์เฮ้าส์ ระดับราคา 3-5 ล้านบาท จำนวน 910 หน่วย ขายได้แล้ว 402 หน่วย (44%) และอันดับ 3 คืออาคารชุดระดับราคา 2-3 ล้านบาท จำนวน 1,985 หน่วย ขายได้แล้ว 645 หน่วย (32%) ตามลำดับ

            ดร.โสภณ สรุปว่า ผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ เมื่อพิจารณาถึงผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ จะพบว่าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (มหาชน) มีจำนวน 8 บริษัท คือ บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ชีวาไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,098 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved