รัฐควรมีนโยบายวันหยุดเพื่อชาติอย่างสร้างสรรค์
  AREA แถลง ฉบับที่ 557/2562: วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            มีการเพิ่มวันหยุดราชการบ่อยๆ ทำให้วันทำงานเพื่อพัฒนาชาติลดลง เรามาเรียนรู้นโยบายวันหยุดเชิงสร้างสรรค์ ที่แม้แต่ลาวยังทำเป็น!

            ในปี 2562 นี้มี วันหยุดเพิ่มขึ้นมากมาย  เช่น วันหยุดเนื่องในโอกาสประชุมธนาคารโลกในกรุงเทพมหานคร (4-5 พฤศจิกายน) หรือวันหยุดเพิ่มเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2563 (30 ธันวาคม) และอื่นๆ รัฐบาลสั่งให้หยุดเพิ่มทั้งทีวันหยุดราชการปีนี้กำหนดไว้ประมาณ 14 ถึง 15 วัน

            ทุกวันนี้พอราชการหยุด รัฐวิสาหกิจ ก็มักจะหยุดตามราชการ  ส่วนภาคเอกชนมักไม่หยุด ใช้วิธีการสลับวันหยุดแทน  การที่ราชการมีวันหยุดเพิ่มขึ้น ทั้งที่ราชการมีคนทำงานถึงราว 3 ล้านคน ให้สูญเสียโอกาสในทำงานเพื่อประเทศชาติ ที่ประเทศกำลังเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจ ข้าราชการควรทำงานหนักขึ้น แต่โดยที่ขณะนี้ถือเป็นรัฐข้าราชการที่ข้าราชการเป็นใหญ่ จึงมีการหยุดกันมาก 

            บางท่านอาจบอกว่าปกติข้าราชการก็ทำงานแบบ ‘เช้าชามเย็นชาม’ อยู่แล้ว การหยุดเพิ่มอีกหน่อยก็คงไม่เป็นปัญหา. อย่างไรก็ตามในทางตรงกันข้าม เราก็เคยให้ข้าราชการมาทำงานในวันเสาร์เพื่อความสะดวกของประชาชนในการติดต่อราชการ รวมทั้งการสลับเวลาทำงานบริการประชาชนในช่วงเวลากลางวัน

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะที่เคยเป็นกรรมการสภาองค์การในการประเทศไทย และกรรมการหอการค้าไทยสาขาจรรยาบรรณ จึงขอเสนอให้รัฐมีนโยบายวันหยุด ดังนี้:

            1. ในกรณีวันหยุดเพิ่มเติมให้สลับวันหยุด เช่น การหยุดในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ควรให้ข้าราชการมาทำงานวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม แทน

            2. ในกรณีที่วันหยุดเพิ่มเติม เช่น วันสำคัญทางศาสนา ก็ควรสลับวันหยุดเช่นกันให้ไปทำกิจทางศาสนาแต่เช้าแล้วค่อยกลับเข้ามาทำงานใหม่ เป็นต้น

            การสลับวันหยุดเช่นนี้ ก็ยังมีการดำเนินการแม้แต่ในประเทศลาว ซึ่งแสดงให้เห็นการคิดเชิงสร้างสรรค์

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 847 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved