ดร.โสภณ วิพากษ์ 3 รัฐมนตรี เรื่องอีอีซี
  AREA แถลง ฉบับที่ 596/2562: วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในวันนี้ (20 พฤศจิกายน 2562) หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับอีอีซี ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายรวมทั้งรัฐมนตรี 3 ท่านไปร่วมบรรยายด้วย ดร.โสภณ จึงได้ทำ FB Live วิพากษ์ความเห็นของรัฐมนตรี 3 ท่านที่ไปบรรยาย

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้วิพากษ์รัฐมนตรี 3 ท่านอันได้แก่ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรื่องอีอีซี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โปรดดู

 

ดร.โสภณ วิพากษ์ 3 รัฐมนตรี เรื่องอีอีซี
https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/408682523341167/​

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 488 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved