ดร.โสภณเสนอให้ประเมินค่าเรือดำน้ำก่อนซื้อ
  AREA แถลง ฉบับที่ 602/2562: วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในที่นี้หมายถึงเรือดำน้ำที่ทางราชการต้องการจะซื้อเพื่อกิจการทหาร ดร.โสภณ เสนอให้ทำการประเมินค่าเรือดำน้ำก่อนที่จะซื้อเพื่อไว้ต่อรองกับผู้ขาย (กรณีนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง)

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เสนอให้ประเมินค่าเรือดำน้ำหรือแม้แต่ยุทโธปกรณ์ต่างๆ ก่อนการจัดซื้อ เพื่อไว้ต่อรองกับผู้ขาย เพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อ และเพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้มีอำนาจจัดซื้อด้วย อย่างไรก็ตามข้อคิดเห็นนี้เกี่ยวกับวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองโดยตรง

            โปรดฟังคลิป FB Live ต่อไปนี้

ควรประเมินค่าเรือดำน้ำก่อนจัดซื้อเพื่อความโปร่งใส​
https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/526466978199922

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 508 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved