AREA รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น 9 ปีซ้อน
  AREA แถลง ฉบับที่ 606/2562: วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

             ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 9 ปีติดต่อกัน โดยปีนี้เป็นเกียรติบัตรจาก ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งจัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยรางวัลดังกล่าวนั้น ทางกระทรวงแรงงานได้พิจารณาจากหัวข้อสำคัญดังนี้

  • การดำเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
  • สวัสดิการด้านเศรษฐกิจ เช่น โบนัส เงินกู้ยืม และเงินช่วยเหลือด้านต่าง ๆ
  • สวัสดิการที่ให้โอกาสหรืออำนวยความสะดวกต่อลูกจ้างในการพัฒนาตนเองหรือศึกษาเพิ่มเติม
  • สวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพ พลานามัยและเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพความสามัคคีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
  • สวัสดิการที่ครอบคลุมถึงครอบครัวลูกจ้าง
  • กิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคม

 


 


 


รางวัลเกียรติยศ ดูรางวัลเพิ่มเติม https://www.area.co.th/thai/bar56.php


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 605 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved