อ.พัลลภ แนะนำการศึกษาพุทธให้ ดร.โสภณ
  AREA แถลง ฉบับที่ 641/2562: วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ในโอกาสที่ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้บวชเป็นพระภิกษุในนามพระกิตติโสภโณในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 อ.พัลลภ กฤตยาณวัช ในฐานะโยม ‘พี่ชาย’ ได้ให้คำแนะนำการศึกษาพูดกับ ดร.โสภณ AREA แถลงเห็นว่าน่าสนใจสำหรับผู้สนใจ จึงคัดลอกมานำเสนอ
 

 สาธุ พระกิตติโสภโณ

            ...

นาม..ท่าน  คือโสภณ

พระ ..คือคน มากพลัง

กิตติ ..ชื่อโด่งดัง

โสภโณ..งามความดี

     บัดนี้ ท่านบวชพระ

สมณะ พิสุทธิ์ศรี

เสริมสร้าง บารมี

ศีลสมาธิ เพิ่มปัญญา

    ขอท่าน ศึกษาธรรม

ที่เลิศล้ำ แห่งพุทธา

บำเพ็ญ ภาวนา

ในมรรคา โพธิคุณ

   รู้แจ้ง  พระธรรมใด

ท่านนี้ไซร้ โปรดการุณย์

เผยแพร่ แผ่เกื้อหนุน

แก่ประชา มหาชน.

          ธรรมกฤต

(อ.พัลลภ กฤตยานวัช)

         17-12-62
 

            นอกจากพระบวชใหม่จะศึกษาปฏิบัติธรรมกับพระอุปัชฌา และพระธรรมาจารย์แล้ว ยังต้องศึกษาจากหนังสือธรรมะ..ที่พระบวชใหม่ควรศึกษาเป็นเบื้องต้น..เช่น นวโกวาท วินัยมุข  ศีลปาฎิโมกข์ เป็นต้น

            แต่สำหรับนักคิดนักอ่าน อย่างพระกิตติโสภโณ นั้น อาจจะศึกษาเพิ่มเติมโดยตรงจากพระไตรปิฎก 45 เล่ม เลยครับ แต่ถ้ามากเกินกำลัง ในระยะแรก อาจศึกษาอ่านเบื้องต้นจากหนังสือพระไตรปิฏก ฉบับย่อเล่มเดียวของท่านอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ  หรือที่กรมศาสนาจัดพิมพ์ย่อ ฉบับสำหรับประชาชน ตอนว่าด้วยพระสูตร  ก่อนก็ได้

            เมื่ออินทรีย์แก่กล้า  อาจศึกษาจากคัมภีร์ปกรณ์วิเศษอื่นๆที่ลึกซึ้ง เช่น คัมภีร์วิสุทธิมรรค คัมภีร์วิมุตติมรรค คัมภีร์มิลินทปัญหา เป็นต้น  อ่านพระไตรปิฎกโดยตรง..ยังมีข้อสงสัยใคร่รู้อีก  ก็อ่าน อรรถกถา  ฏีกา ในพระสูตร หรือหัวข้อธรรม..ที่อรรถกถาจารย์ และฎีกาจารย์ท่านได้แต่งขยายความไว้อีกมากมาย  ทั้งพระวินัย พระสูตรและพระอภิธรรม

            ศึกษาพระธรรมสายเถรวาท หรือหินยานหรือคัมภีร์พุทธศาสนาฝ่ายใต้แล้ว..อาจสงสัยในคำสอนของพุทธศาสนาฝ่ายเหนือ คือสายมหายาน  วัชรยาน มนตรยาน..ก็สามารถหาพระสูตรแปล  หรือหนังสือธรรมบรรยายของสายหรือนิกายนั้นๆ ต่อไปอีก

           ศึกษาไป ชักสนุก สนใจใคร่รู้อีกว่า พระพุทธเจ้าคือใคร มีจริงไหม ประวัติว่าอย่างไร  ก่อกำเนิดพุทธศาสนามาอย่างไรในอินเดีย  แล้วแพร่ขยายมายังลังกา ไทย พม่า เขมร ลาว ฯลฯเมื่อใด  อย่างไร?  ทำไมจึงแพร่ไปถึงทิเบต จีน เกาหลี ญี่ปุ่น..และข้ามแดนไปยังยุโรป เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย เยอรมัน อย่างไร?  ทำไมจึงแพร่ไปถึงสหรัฐอเมริกา และไปถึงทวีปอเมริกาใต้และแอฟริกา?

           เป็นคำถามเชิงประวัติศาสตร์พุทธศาสนา ทำไมจึงมีวัดสวยงาม พุทธสถาน มหาวิทยาลัยสงฆ์  มากมายแต่อดีตสองพันกว่าปีจนถึงปัจจุบัน...บางแห่งถูกเผาถูกทำลาย..เหลือแต่ซากปรักหักพังให้เห็น...นี่ก็เป็นมิติการศึกษาพุทธศาสนาเชิงประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปวัฒนธรรม

            หากไปศึกษาธรรมกับพระป่า สายอรัญวาสี..หรือสายเซนแบบญี่ปุ่น...ท่านอาจไม่สนับสนุนให้อ่านหนังสือ คัมภีร์มาก.. ท่านบอกให้  "อ่านใจ" "อ่านจิต"  ให้มาก ฝึกสมาธิ วิปัสสนากัมมัฏฐาน..เป็นหลัก...มุ่งชำระกิเลส ชำระใจให้สะอาดผ่องใส...ปริยัติแต่น้อย ปฏิบัติฝึกจิตให้มาก

            หากต้องการบรรลุธรรม..แม้พระสูตรบทเดียว..ก็ช่วยให้เป็นอริยบุคคลได้เช่น อ่านธรรมจักรกัปปวัตนสูตร...อนัตตลักขณสูตร...มงคลสูตร  เป็นต้น
 

  บวชพระ โอกาสดี

มุ่งไปที่ ชำระใจ

กิเลส เขตภายใน

สำรวจให้ ค้นพบมัน

    โลภะ โทสะหลง

ยังดำรง รู้เท่าทัน

ขจัด ตัดสะบั้น

ด้วยมุ่งมั่น ฝึกพากเพียร

   พุทธพจน์ บทพระธรรม

น่าจดจำ อ่านเล่าเรียน

บันทึก ตรึกขีดเขียน

เพิ่มปัญญา บารมี
 

            พระอาจารย์  สอนอะไร อย่างไรบ้างครับ น่าบันทึกประสบการณ์ ชีวิตช่วงบวชเรียนศึกษาพระธรรม นะครับ

            อนึ่ง อ.พัลลภ เป็นกัลยาณมิตรในฐานะ ‘พี่ชาย’ เนื่องจากอาวุโสกว่า 3 ปี ดร.โสภณ พบกับ อ.พัลลภ ตั้งแต่ปี 2525 หรือ 37 ปีก่อนที่การเคหะแห่งชาติ โดย อ.พัลลภเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ส่วน ดร.โสภณเป็นลูกจ้างโครงการ ต่อมา ดร.โสภณ ได้รับทุนจากรัฐบาลเบลเยียมไปเรียนที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) เมื่อปี 2526 อ.พัลลภไปเรียน AIT ปี 2528  อ.พัลลภยังเคยเรียนที่เนเธอร์แลนด์ Wharton และอีกหลายหลักสูตร อ.พัลลภยังเป็นกรรมการและที่ปรึกษาอีกราว 30 สมาคม โดยเฉพาะเคยเป็นรองประธานมูลนิธิปนะเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย ยังเป็นที่ปรึกษามูลนิธินี้


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 793 คน
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved