เยี่ยมชมมหาจุฬาอาศรม
  AREA แถลง ฉบับที่ 644/2562: วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ดร.พระมหาสมชาติ สุวิชาโน พระอาจารย์ของ พระกิตติโสภโณ (ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส: www.area.co.th) ได้พาพระกิตติโสภโณไปปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม พระกิตติโสภโณได้จัดทำคลิปแนะนำเยี่ยมชมมหาจุฬาอาศรม นี้ขึ้น

           (ประวัติมหาจุฬาอาศรมนี้คัดลอกมาจาก http://maleevalaya2489.blogspot.com/2013/08/?m=1)

           มหาจุฬาอาศรมเกิดจากแรงศรัทธาผู้ปฏิบัติ ธรรม ณ สำนักธรรมวิจัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยสังฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยในวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ กรุงเทพฯ และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันบริจาคซื้อที่ดิน

            อาศรมแห่งนี้ มีขนาด ๗๙ ไร่ ที่หมู่ ๓ ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นสวนมะพร้าวและลำไย ของนางชวนชื่น  ศีระวงษ์ ซื้อในนามของมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๑๗ในราคา ๓๕๐,๐๐๐ บาท

            ต่อมาเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการให้ทางราชการโอนเปลี่ยนชื่อโฉนดที่ดินจากมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

            เป็นสถานที่สงบร่มรื่นดี  มีภูเขาป่าไม้ลำธาร และห่างไกลจากความแออัดและสิ่งรบกวนที่ก่อให้เกิดมลภาวะได้ นับว่าเป็นสถานที่เหมาะยิ่ง จึงได้จัดตั้งเป็นมหาจุฬาอาศรม ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

วัตถุประสงค์ไว้ดังนี้

๑. เป็นศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของพระนิสิต  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒. เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมของประชาชนทั่วไป

๓. เป็นศูนย์อบรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน

๔. เป็นศูนย์กิจการด้านส่งเสริมศีลธรรม

๕. เป็นศูนย์บริการสถานที่สำหรับค้นคว้าด้านวิชาการของคณะอาจารย์และนิสิต

            มหาจุฬาอาศรม  ได้เกิดขึ้นในสมัยที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร ป.ธ.๙) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ ที่พระพรหมคุณาภรณ์ เป็นเลขาธิการมหาจุฬาฯ 

            พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต ป.ธ.๙ ) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ ที่ พระราชวรมุนีเป็นรองเลขาธิการมหาจุฬาฯ พระเดชพระคุณพระเทพกิตติโสภณ (สมบูรณ์ สม ปุณฺโณ  ป.ธ.๗) เป็นผู้ช่วยเลขาธิการฯ

 

เยี่ยมชมมหาจุฬาอาศรม
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/2499942440118327?sfns=mo

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 828 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved