มงคลแห่งชีวิตที่ไม่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์/ไสยเวทย์
  AREA แถลง ฉบับที่ 651/2562: วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในโลกเราทุกวันนี้ เราแสวงหามงคลจากสิ่งภายนอก หรือบางครั้งต้องมี “ปลอกคอ” จึงจะแคล้วคลาดปลอดภัย มีชีวิตที่เป็นมงคล หาไม่จะพบกับวิบากกรรมเช่นฝ่ายตรงข้ามผู้มีอำนาจ มงคลสูตรเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ให้ชีวิตมีมงคลโดยไม่พึ่งพิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และตีโต้ไสยเวทย์

​            มงคลสูตรเป็นพระสูตรสำคัญบทหนึ่ง ในพระพุทธศาสนาเถรวาท เพราะมีเนื้อหาแสดงถึงการปฏิเสธ มงคลภายนอก ที่นับถือเหตุการณ์หรือสิ่งต่าง ๆ ว่าเป็นมงคลหรือมีมงคล โดยอธิบายว่าในทัศนะพระพุทธศาสนานั้น มงคลของมนุษย์ย่อมเกิดจากการกระทำอันได้แก่ มงคลภายใน คือต้องกระทำความดี และความดีนั้นจะเป็นสิ่งที่เรียกว่ามงคลเองโดยไม่ต้องไปอ้อนวอนกราบไหว้ขอมงคลจากนอกตัว (https://bit.ly/35GmNaN)

มงคลชีวิต 38 ประการมีดังนี้:  
1. การไม่คบคนพาล 
2. การคบบัญฑิต 
3. การบูชาบุคคลที่ควรบูชา 
4. การอยู่ในถิ่นอันสมควร (ถ้าอยู่ในย่านชุมโจร คงมีมงคลยาก)
5. เคยทำบุญมาก่อน (ต้องทำ จึงจะมีมงคล)
6. การตั้งตนชอบ 
7. ความเป็นพหูสูต (ถ้ายังไม่เป็นก็ต้องพยายามเป็น แต่ไม่อวดตัวให้เกิดอัปมงคล)
8. การรอบรู้ในศิลปะ (
9. มีวินัยที่ดี 
10. กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต 
11. การบำรุงบิดามารดา 
12. การสงเคราะห์บุตร 
13. การสงเคราะห์ภรรยา 
14. ทำงานไม่ให้คั่งค้าง 
15. การให้ทาน 
16. การประพฤติธรรม 
17. การสงเคราะห์ญาติ 
18. ทำงานที่ไม่มีโทษ 
19. ละเว้นจากบาป 
20. สำรวมจากการดื่มน้ำเมา 
21. ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย 
22. มีความเคารพ 
23. มีความถ่อมตน 
24. มีความสันโดษ 
25. มีความกตัญญู 
26. การฟังธรรมตามกาล 
27. มีความอดทน 
28. เป็นผู้ว่าง่าย 
29. การได้เห็นสมณะ 
30. การสนทนาธรรมตามกาล 
31. การบำเพ็ญตบะ 
32. การประพฤติพรหมจรรย์ 
33. การเห็นอริยสัจ 
34. การทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน 
35. มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม 
36. มีจิตไม่เศร้าโศก 
37. มีจิตปราศจากกิเลส 
38. มีจิตเกษม 

​            ถ้าเราทำได้มาก ชีวิตก็มีมงคลมาก ทำได้น้อย ชีวิตก็มีมงคลน้อย แต่ท่านเชื่อหรือไม่แม้แต่การก่อสร้างอาคารสถานที่ภายในวัดพุทธแท้ๆ ยังมีคนรับเป็นธุระหาซินแสมาดูฮวงจุ้ยเพื่อความเป็นสิริมงคลเสียอีก แต่พระพุทธเจ้าให้ถือฤกษ์สะดวก “คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ว่า เวลาที่สัตว์ประพฤติชอบชื่อฤกษ์ดี มงคลดี สว่างดี รุ่งดีเป็นต้น ซึ่งหมายความว่า เมื่อบุคคลประพฤติดีประพฤติชอบเวลาใด เวลานั้นแหละเป็นฤกษ์ดี มงคลดีสำหรับบุคคลนั้นแล้ว. . .” (https://bit.ly/378kEoP)

​            ทุกวันนี้หลายคนต้องอาศัยมงคลจากภายนอก เช่น ข้าราชการจะก้าวหน้าได้ต้องมี “ด.ว.ง.” คือเป็นเด็กใคร วิ่งหรือไม่ เงินถึงหรือเปล่า หาไม่ชีวิตราชการก็ยากจะก้าวหน้า ถูกข้ามหัวโดยตลอด นักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพลก็ต้องมี “ปลอกคอ” หรือเลือกข้างให้ถูก หาไม่จักเกิดอัปมงคลแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนบางส่วนก็ต้องมีเจ้าขุนมูลนายคอยคุ้มหัว เพราะยุคนี้ไม่ใช่ยุคประชาธิปไตย ไม่ใช่ยุคที่ข้าราชการจะรับใช้ประชาชน อย่างไรก็ตามถ้าเราไม่หวังโกงกิน หรือไม่อยากได้ลาภยศอันจากเจ้าขุนมูลนาย เราก็ไม่ต้องพึ่งมงคลภายนอกเหล่านี้ที่เป็นของพวกมารและอาชญากร

​            ถ้าเรายืนหยัดยึดมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้า เราต้องไม่เชื่อพวกทรงเจ้าเข้าผี ดูดวงสารพัด และเราก็ไม่ไปยึดติดกับพระพุทธรูป ซึ่งถือเป็นแค่ “พระอิฐพระปูน” ที่แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่อนุญาตให้สร้างรูปเหมือนพระองค์ และให้ยึดถือพระธรรมเป็นศาสดาเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้ว  ชาวพุทธต้องไม่ควรยึดมันคำสอนนอกพุทธ แต่ก็ไม่ไปดูแคลนหรือย่ำยีความเชื่อของคนอื่น อย่างไรก็ตามเราอาจแนะนำหรือเผยแพร่คำสอนของพระศาสดาที่เป็นวิทยาศาสตร์แก่ผู้ที่ยังไม่รู้ตามกาละเทศะที่สมควร

หมายเหตุ ดูคำอธิบายมงคลสูตรเพิ่มเติมได้ที่
NECTEC: https://bit.ly/39aXAYi
ปลาทอง https://bit.ly/2s92yUG

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 7,390 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved