15 วันแห่งการผนวชของในหลวง ร.9
  AREA แถลง ฉบับที่ 656/2562: วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          มาชมเรื่องราวเกี่ยวกับการทรงผนวชของในหลวง ร.9 ในระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม - 5 ตุลาคม 2499

          ในหลวง ร.9 ทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่มีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นที่ยิ่ง เมื่อ พ.ศ. 2499 มีพระราชประสงค์ที่จะทรงผนวชในพระบวรพุทธศาสนาตามโบราณราชประเพณี จอมพลแปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอรับพระราชภาระสนองพระเดชพระคุณในการทรงผนวชในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวไทย และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้แต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ให้ทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร <1>

          ในหลวง ร.9 ทรงผนวชในระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม (ก่อนวันปิยะมหาราช 1 วัน) ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2499 เป็นเวลา 15 วัน โดยในวันที่ 22 ตุลาคม เมื่อเสร็จอุปสมบทกรรมเวลา 17:43 น. แล้ว เสด็จไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร และได้ทรงประกาศลาสิกขาต่อพระสงฆ์ เวลา 10:23 น. ณ วัดบวรนิเวศวิหารในวันที่ 5 ตุลาคม <2>

          ในระหว่างทรงผนวช พระองค์ได้มีพระราชกรณียกิจมากมาย กล่าวคือ

- 24 ตุลาคม เสด็จฯ ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงร่วมสังฆกรรมในพิธีผนวชและอุปสมบทนาคหลวงในพระบรมราชินูปถัมภ์ <3>

- 27 ตุลาคม สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เสด็จฯ พระราชทานกฐิน ในพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร

- 28 ตุลาคม ทรงรับบาตร ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต แล้วเสด็จฯ ไปถวายดอกไม้ธูปเทียนพระศาสนโศภน (จวน อุฏฐายี ป.9) พระกรรมวาจาจารย์  ที่วัดมกุฏกษัตริยาราม  เสด็จฯ ไปถวายดอกไม้ธูปเทียน สมเด็จพระวันรัต (ปลด กิตฺติโสภโณ ป.9) พระอนุศาสนาจารย์ ที่วัดเบญจมบพิตร และทรงรับอัฏฐบริขารของ พณฯ ประธานาธิบดีแห่งประเทศพม่า ที่วัดบวรนิเวศวิหาร

- 29 ตุลาคม เสด็จฯ วังสระปทุม  ทรงรับอาหารบิณฑบาตจากสมเด็จพระราชชนนี เสด็จฯ กลับวัดบวรฯ โปรดให้พระเถรานุเถระ ชั้นราชขึ้นไป และบรรพชิตจีน ญวน เฝ้าฯ ถวายอนุโมทนาและถวายพระพร

- 30 ตุลาคม เสด็จฯ นมัสการพระอัฐิ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ณ วัดราชบพิธ เสด็จฯ กลับวัดบวรฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีและภรรยา เฝ้าฯ ถวายดอกไม้ธูปเทียน และเจ้าจอมในรัชกาลก่อน ๆ เฝ้าฯ ถวายดอกไม้ธูปเทียน

- 31 ตุลาคม เสด็จฯ รับบาตรที่ทำเนียบรัฐบาล 

- 1 พฤศจิกายน เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยเข้าเฝ้าฯ และกราบบังคมทูลแสดงความปิติโสมนัสในนามชาวอินเดีย แล้วเสด็จฯ ไปถวายสักการะพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

- 3 พฤศจิกายน เสด็จฯ ลงพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร มีประชาชนมารอเฝ้าฯ เป็นจำนวนมาก ทรงเป็นประธานแทนสมเด็จพระสังฆราช ในพิธีหล่อพระพุทธชินสีห์จำลองสำหรับงานทรงบำเพ็ญกุศล ฉลองพระชนมายุ 84 พรรษาของสมเด็จพระสังฆราช

- 4 พฤศจิกายน เสด็จฯ ออกบิณฑบาตในถนนหลวง โดยไม่มีหมายกำหนดการ <4>

          เป็นที่สุดปลาบปลื้มที่ประชาชนได้มีโอกาสตักบาตรกับพระองค์ครั้งหนึ่ง โดย “ในรุ่งเช้าของวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2499 ซึ่งเป็นวันที่ 14 แห่งการทรงผนวช พระองค์ได้เสด็จฯ ออกบิณฑบาตโดยไม่มีหมายกำหนดการ เสด็จฯ ไปตามถนนย่านบางลำพูแล้วเสด็จฯ ประทับรถของสถานีวิทยุ อ.ส. ภายในบริเวณโรงเรียนวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ออกไปทางสะพานเฉลิมวันชาติ ผ่านหน้าวังสวนกุหลาบ ถนนราชวิถี ถนนพระรามที่ 6 อ้อมไปทางสะพานควาย แล้วกลับมาทางถนนพหลโยธินและถนนพญาไท. . .” <5>

เรื่องในหลวงทรงผนวชนี้เกิดขึ้นเมื่อ 63 ปีก่อน (นับถึงปี 2562)
 


 

ที่มา: https://www.thaprachan.com/amulet_detail/1434081

อ้างอิง

<1> พระราชพิธีทรงผนวชในรัชกาลที่ 9 https://bit.ly/2sVy1cY

<2> ภาพเก่าเล่าเรื่อง 'ภูมิพโลภิกขุ' ...เมื่อในหลวงทรงผนวช http://thaprajan.blogspot.com/2010/12/blog-post.html?m=1

<3> ตามอ้าง <1>

<4> ตามอ้าง <2>

<5> ภูมิพโลภิกขุ'พระผู้ครองพระองค์ตามพระธรรมวินัย https://www.dailynews.co.th/article/602326


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 910 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved