รับมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ: พฤศจิกา เปิดโครงการทะลัก
  AREA แถลง ฉบับที่ 662/2562: วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          เมื่อรัฐบาลได้โปรยมาตรการเพื่อให้ผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินได้ระบายสินค้าให้ “พ้นอก” แล้ว ถึงเวลาที่จะเปิดโครงการใหม่รับปีใหม่อีกแล้ว โดยเดือนพฤศจิกายน 2562 เปิดทะลัก 17,579 หน่วย รวม 75,938 ล้านบาท  การเปิดตัว 11 เดือนแรกของปี 2562 ใกล้เคียงกับปี 2561 แล้วโดยปีนี้ลดลงจากปีก่อนเพียง 10% เท่านั้น เริ่มตีฟองสบู่กันแล้ว

          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) กล่าวว่าในเดือนพฤศจิกายน 2562 ภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการเปิดตัวกันอย่างคึกคัก โดยในเดือนนี้มีจำนวนโครงการเปิดขายใหม่ทั้งหมด 67 โครงการ เพิ่มขึ้นมากถึง 20 โครงการจากเดือนตุลาคมที่ผ่าน เดือนเดียวเปิด 17,579 หน่วย และมีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 75,938 ล้านบาท โดยประเภทที่มีจำนวนหน่วยเปิดขายใหม่มากที่สุดในเดือนนี้ยังคงเป็นอาคารชุด โดยมีจำนวนหน่วยเปิดขายรวม 5,550 หน่วย (48.7%) รองลงมาคือ ทาวน์เฮ้าส์ 5,658 หน่วย (32.2%) ส่วนอันดับ 3 คือ บ้านเดี่ยว 2,319 หน่วย (13.2%) ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด

          มูลค่ารวมของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ในเดือนพฤศจิกายน 2562 นี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 75,938 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 28,238 ล้านบาท (เดือนตุลาคม 2562 มีมูลค่า 47,700 ล้านบาท) หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 59% ซึ่งในเดือนนี้ลักษณะการพัฒนาที่อยู่อาศัยจะแตกต่างกับเดือนที่ผ่านมา โดยจะพบว่าสินค้าที่เข้าสู่ตลาดในเดือนนี้มีสินค้าระดับปานกลางเป็นสำคัญ

          ผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ จะพบว่าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (มหาชน) มีจำนวน 20 บริษัท นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัทในเครือและบริษัททั่วไปอีกจำนวนหนึ่ง หากเปรียบเทียบการพัฒนาระหว่างบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทในเครือ และบริษัททั่วไป โดยหน่วยขายถึง 83% และมูลค่าการพัฒนาถึง 87% พัฒนาโดยบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่ใช่บริษัท SMEs อสังหาริมทรัพย์  บริษัทมหาชนจำเป็นต้องรีบเปิดตัวเพื่อการกระตุ้นยอดขายในช่วงถัดไป

          หากพิจารณาภาพรวมใน 11 เดือนของปี 2562 (มกราคม-พฤศจิกายน 2562) เปรียบเทียบกับ 11 เดือนแรกปี 2561  มีจำนวนหน่วยขายรวม 114,170 หน่วย หรือลดลง (-6%) มีมูลค่าโครงการรวม 497,105 ล้านบาท  หรือลดลง (-10%) และมีราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยลดลงจาก 4.548 ล้านบาทเป็น 4.354 ล้านบาท (4%) โดยกลุ่มที่อยู่อาศัยที่เปิดขายมากสุด คืออาคารชุดจำนวน 65,390 หน่วย (57%) รองลงมา คือ ทาวน์เฮ้าส์ 29,076 หน่วย (25%) และอันดับ 3 คือ บ้านเดี่ยว 12,621 หน่วย (11%)

          ดร.โสภณให้ความเห็นสรุปว่าปี 2561 มีการเปิดตัวโครงการต่างๆ กันกระฉูด เพื่อการเก็งกำไร  ทำให้ยอดขายค่อนข้างซึมไปในปี 2562 แต่เมื่อรัฐบาลได้โปรยมาตรการเพื่อให้ผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินได้ระบายสินค้าให้ “พ้นอก” แล้ว ขณะนี้จึงเริ่มมีการตีฟองสบู่กันอีก เพื่อให้กิจการพัฒนาที่ดินสามารถดำเนินการได้ต่อเนื่อง และที่ผ่านมารัฐบาลก็เน้นสนับสนุนสินค้าของผู้ประกอบการมากกว่าการซื้อบ้านกันเองของประชาชน

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 938 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved