การเทศน์โดยพระบวชใหม่ ‘กิตติโสภโณ ภิกขุ’
  AREA แถลง ฉบับที่ 8/2563: วันเสาร์ที่ 04 มกราคม 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ตามประเพณีพระบวชใหม่ ก่อนจะสึกจะกลับไปเยี่ยมบ้าน และเทศนาให้บุพาการีได้รับฟังว่าได้ศึกษาพระธรรมวินัยมาอย่างไรบ้าง กิตติโสภโณ ภิกขุ จึงได้ดำเนินการตามประเพณี

            ในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 กิตติโสภโณ ภิกขุ (ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส: www.area.co.th) ในฐานะพระบวชใหม่ ได้ทำการเทศน์ก่อนสึก โดยปกติจะเทศน์ที่บ้าน แต่ด้วยความจำกัดด้านสถานที่ และเพื่อให้เพื่อนร่วมงานได้รับฟังด้วย จึงใช้สถานที่ของศูนย์ฯ ทำการเทศน์ และได้เชิญโยมมารดาของพระมาร่วมรับฟังการเทศน์ด้วย

ชมคลิป: https://bit.ly/2QjwRkB​

 

            ตามประเพณีไทย มีธรรมเนียมหนึ่งคือธรรมเนียมการเทศน์ของพระใหม่ ทั้งนี้อาตมาทำตามคำสอนของพระอาจารย์ของอาตมาคือพระมหาสมชาติ สุวิชาโณ, ดร. ท่านอายุน้อยกว่าผม 1 ปี แต่มีความรู้ทางธรรมแก่กล้าลึกซึ้ง บวชมา 44พรรษา เป็นนักธรรมเอก เป็นเปรียญธรรม 6 ประโยค จบ ดร.ด้านพุทธศาสตร์ ท่านจำพรรษาอยู่วัดทองบนตั้งแต่ 2522 หรือ 41 ปีมาแล้ว เป็นพระที่อยู่นานที่สุด

            อันที่จริงก็มีคำกล่าวเหมือนกันว่า พระบวชใหม่จะเอาอะไรไปเทศน์ญาติโยม สวดมนต์ก็ไม่คล่อง เทศน์ก็ไม่เป็น เทศน์ธรรมะ สอนธรรมะ ก็ยิ่งยาก ให้เป็นหน้าที่ของพระผู้ใหญ่พรรษามากเหมาะสมกว่า อย่างไรก็ตามว่ากันว่าไม่พึงปรามาสใน 4 สิ่ง คือ พระราชาอายุน้อย งูตัวเล็ก ไฟกองเล็ก และพระผู้บวชใหม่ แต่ทั้งนี้อาจยกเว้นอาตมาก็ว่าได้ แต่ยังไงก็ลองฟังกันดู

            ในโอกาสนี้อาตมาขอแสดงธรรมเรื่องความกตัญญู ว่ากันว่าธรรม 3 ประการอันเป็นเหตุของสัตบุรุษ ผู้เป็นคนดี มี ทาน 1 บรรพชา 1 และมาตาปิตุอุปัฏฐาน 1 ซึ่งหมายถึงการบำรุงมารดา และ บิดา ทั้งนี้อาจรวมถึงธรรมเทศนาในโอกาสนี้ด้วย นอกจากนี้ยังมีพุทธสุภาษิตว่า ญาตัตถะจริยา (ภิกษุพึง) ประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่ญาติ โดยการเทศนานี้เป็นต้นเช่นกัน

            พระอาจารย์ของอาตมา ได้พาอาตมาไปปฏิบัติธรรมด้วยความเมตตายิ่ง ได้เรียนรู้มากมาย แต่โดยที่มาเทศน์ให้มารดาของอาตมาฟัง อาตมาจึงขอเทศนาเรื่องความกตัญญู และในฐานะภิกษุสงฆ์ก็ต้องเพียรศึกษาธรรมะโดยเฉพาะการค้นหาและสังเคราะห์จากพระไตรปิฎก อาตมาจึงขอยกพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๒ อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต (http://84000.org/tipitaka/read/?20/277-278)

            [278] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวการกระทำตอบแทนไม่ได้ง่ายแก่ท่านทั้ง ๒ ท่านทั้ง ๒ คือใคร คือ มารดา ๑ บิดา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุตรพึงประคับประคองมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่ง พึงประคับประคองบิดาด้วยบ่าข้างหนึ่งเขามีอายุ มีชีวิตอยู่ตลอดร้อยปี และเขาพึงปฏิบัติท่านทั้ง ๒ นั้นด้วยการอบกลิ่น การนวด การให้อาบน้ำ และการดัด และท่านทั้ง ๒ นั้น พึงถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าทั้งสองของเขานั่นแหละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทำอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทำแล้วหรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง บุตรพึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติ อันเป็นอิสราธิปัตย์ ในแผ่นดินใหญ่อันมีรตนะ ๗ ประการมากหลายนี้ การกระทำกิจอย่างนั้น ยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทำแล้วหรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลย ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะมารดาบิดามีอุปการะมาก บำรุงเลี้ยง แสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลาย ส่วนบุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธา ให้สมาทานตั้งมั่นในศรัทธาสัมปทา ยังมารดาบิดาผู้ทุศีล ให้สมาทานตั้งมั่นในศีลสัมปทา ยังมารดาบิดาผู้มีความตระหนี่ ให้สมาทานตั้งมั่นในจาคสัมปทา ยังมารดาบิดาทรามปัญญา ให้สมาทานตั้งมั่นในปัญญาสัมปทา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แล การกระทำอย่างนั้น ย่อมชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้ว และทำตอบแทนแล้ว แก่มารดาบิดา ฯ

            และในท้ายนี้อาตมาขอยกสุภาษิตเกี่ยวกับความกตัญญูมาเป็นเครื่องเตือนใจ ดังนี้

            1. โย จ ปุตฺตานมสฺสโว โย จะปุตฺตานะมัดสะโว บุตรที่เชื่อฟังบิดามารดา เป็นบุตรที่ประเสริฐ

            2. สุขา มตฺเตยฺยตา โลเก สุขา มัดเตยยะตา โลเก ปฏิบัติดีต่อบิดามารดา เป็นความสุขในโลก

            3. กตญฺญุโน หิ สปฺปุริสา กตเวทิโน คนดีย่อมเป็นผู้กตัญญูและกตเวที

            4. สปฺปุริสภูมิ ยทิทํ กตญฺตา กตเวทิตา การรู้คุณและตอบแทนคุณ เป็นคุณธรรมพื้นฐานของคนดี

            5. ยสฺมึ กตญฺญุตา นตฺถิ นิรตฺถา นิรตฺถา ตสฺส เสวนา ความกตัญญูไม่มีในคนใด การคบกับคนนั้นก็ไร้ประโยชน์

            6. โย จ ปุตฺตานมสฺสโว บุตรที่เชื่อฟังพ่อแม่เป็นบุตรประเสริฐ (www.t5surat.ac.th/WebStudent/016/page6.htm)

            ในยามเป็นเด็กอาตมาก็ไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่ ค่อนข้างดื้อ แต่ก็ค่อยๆ ได้สำนึกเมื่ออายุมากขึ้นตามลำดับ อาตมามั่นใจว่าที่พอลืมตาอ้าปากได้บ้างก็เพราะการรู้คุณคน โดยเฉพาะบิดรมารดา

            ก่อนจบเทศนาของพระบวชใหม่เช่นอาตมานี้ อาตมาของอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย โดยดลบันดาลให้ท่านพบแต่ความสุขความเจริญ คิดสิ่งดีๆ ใดๆ ได้สมดังปรารถนา ไปไหนมาไหนแคล้วคลาดปลอดภัย พบพานแต่จนดีๆ มาห้อมล้อม คนไม่ดีให้ห่างพ้นไป ขอให้ทุกท่านมีสุขสวัสดิ์

            เอวังด้วยประการฉะนี้


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 2,109 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved