ประชุมกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
  AREA แถลง ฉบับที่ 24/2563: วันพุธที่ 15 มกราคม 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.trebs.ac.th) ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็น Education Arm ของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้จัดประชุมคณะกรรมการขึ้น ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ ราชดำริ ซึ่งเป็นการประชุมรายไตรมาสครั้งแรกในปี 2563

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
1. รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานกรรมการโรงเรียน
2. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน ประธานฝ่ายวิชาการโรงเรียน
3. ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กรรมการ
4. ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กรรมการ
5. ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการ
6. คุณกนก อภิรดี กรรมการ
7. คุณโอม ราบันดารี (เนปาล) กรรมการ
8. คุณเบอร์ทรัง วาเซล (ฝรั่งเศส) กรรมการ
9. คุณปัทมา จันทรานุกูล กรรมการ
10. ดร.โสภณ พรโชคชัย กรรมการ
11. อ.อติณัช ชาญบรรยง กรรมการ

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 297 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved