ราคากลางไม้ขุดล้อม ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
  AREA แถลง ฉบับที่ 28/2563: วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะเลขานุการคณะทำงานไม้ขุดล้อม มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะได้จัดทำราคากลางไม้ขุดล้อม ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี จึงได้นำเสนอไว้ใน AREA แถลงฉบับนี้
 


สรุปภาพรวม

            การสำรวจไม้ขุดล้อมในครั้งนี้ดำเนินการในวันที่ 1 และวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 และนำเสนอผลต่อผู้ประกอบวิสาหกิจไม้ขุดล้อมในวันที่ 12 มิถุนายน  การสำรวจนี้ครอบคลุมผู้ประกอบการ 71 ราย หรือราว 19% ของผู้ประกอบการทั้งหมด 372 ราย  กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 46.9 ปี  ปีที่เปิดดำเนินการโดยเฉลี่ยคือปี 2549 หรือเมื่อ 13 ปีก่อน  กลุ่มใหญ่ที่สุดดำเนินกิจการมา 10-20 ปี (38%) ที่เพิ่งดำเนินกิจการมาไม่เกิน 10 ปีมา 34% หรือราวหนึ่งในสาม รายได้เฉลี่ยของสวนต่างๆ เป็นเงินประมาณ 87,377 บาทต่อเดือน โดยมีกำไรในเบื้องต้นประมาณ  40% ผู้ประกอบการไม้ขุดล้อมส่วนใหญ่ถึง 76% ดำเนินการทั้งเพาะปลูกเองและซื้อไม้มาจากที่อื่นสองอย่าง

            ในด้านสถานการณ์ตลาดพบว่า กำไรจากการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ 2 ปีก่อน สถานการณ์ไม้ขุดล้อมในขณะนี้อยู่ในสถานะที่ค่อนข้างไปทางติดลบ   สถานการณ์โดยรวมยังไม่สดใสนัก  ส่วนสถานการณ์ในปีหน้า น่าจะดีกว่าปี 2562  ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าแนวโน้มปัจจุบันค่อนข้างไปในทางลบ แต่คาดว่าในอนาคตอันใกล้ประมาณ 1 ปีนี้ สถานการณ์ตลาดก็น่าจะดีขึ้น  สำหรับในแง่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายพบว่าลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่สุดก็คือลูกค้าขาประจำ 44% ส่วนมากถึง 80% ขายกับผู้สั่งซื้อโดยตรง เกือบทั้งหมดคือประมาณ 85% ขายไม้ขุดล้อมให้กับลูกค้าภายในประเทศ ที่ขายให้กับลูกค้าจากต่างประเทศยังมีเพียงส่วนน้อยคือ 15% เท่านั้น  35% ของลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดาที่มาหาซื้อต้นไม้

            สำหรับปัญหา-อุปสรรคในการทำวิสาหกิจไม้ขุดล้อมคือภัยธรรมชาติ อันได้แก่ การขาดแคลนน้ำ  ความคาดหวังให้รัฐบาลพัฒนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้น รวมทั้งการกำหนดราคากลางเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของตลาดไม้ขุดล้อมอีกด้วย และในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ดร.โสภณ ได้เดินทางไปที่ศูนย์ศึกษาไม้ขุดล้อม ตำบลชะอม เพื่อนำเสนอผลการศึกษา ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจไม้ขุดล้อมเข้าร่วมฟังการนำเสนอ  ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเห็นแย้งกับผลการศึกษา  แต่มีข้อเสนอแนะให้มีการจัดทำราคากลางสำหรับไม้ขุดล้อมในตำบลชะอมขึ้น โดยอาจสำรวจและจัดทำทุกระยะ 6 เดือน ทั้งนี้มูลนิธิฯ สามารถสนับสนุนการสำรวจจัดทำราคากลางดังกล่าวได้

 

 

            ท่านผู้สนใจสามารถ download รายงานฉบับเต็มได้ตามท้ายนี้ >> https://bit.ly/2tdPE8B​

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 10,384 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved