ปาฐกถาพิเศษ โดยนายวารุจ ศิริวัฒน์
  AREA แถลง ฉบับที่ 66/2563: วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 นายวารุจ ศิริวัฒน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายสันติ พร้อมพัฒน์) ได้กล่าวเปิดการสัมมนา “การลงทุนข้ามชาติเจาะอสังหาฯ เอเชีย” ณ โรงแรมเบอร์เคลี่ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI-Thai) ได้จัดงานสัมมนา “การลงทุนข้ามชาติเจาะอสังหาฯ เอเชีย” ณ โรงแรมเบอร์เคลี่ ประตูน้ำ โดยมีนายวารุจ ศิริวัฒน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายสันติ พร้อมพัฒน์) เป็นประธานการสัมนาและกล่าวเปิดการสัมมนา โดยมีรายละเอียดดังนี้:
 

คำกล่าวเปิดงาน

นายวารุจ ศิริวัฒน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายสันติ พร้อมพัฒน์)

การสัมมนา “การลงทุนข้ามชาติเจาะอสังหาฯ เอเชีย”

ณ โรงแรมเบอร์เคลี่ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/769377936881975/

 

เรียน     นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล ท่านวิทยากร และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน
 

            ผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มากล่าวเปิดงานสัมมนา “การลงทุนข้ามชาติเจาะอสังหาฯ เอเชีย” ในวันนี้ โดยผมได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในวันนี้  ผมขอแสดงความชื่นชมที่สมาคมจัดงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

            การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ข้ามชาติ ข้ามพรมแดนนี้เป็นทิศทางใหม่ของการลงทุนโดยในแง่หนึ่ง เราส่งเสริมให้คนต่างประเทศมาลงทุนในประเทศไทยเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ในอีกด้านหนึ่ง นักลงทุนไทยก็สามารถไปลงทุนในต่างประเทศเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง แสวงหาโอกาส และเป็นการสร้างแบรนด์ในเชิงสากลหรือในระดับนานาชาติ

            ในด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติในประเทศไทย รัฐบาลนี้ก็ส่งเสริมให้มีการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การนำเงินมาลงทุน 40 ล้านบาท ก็สามารถซื้อที่ดินเพื่อการปลูกสร้างบ้านได้ 1 ไร่ การอนุญาตให้ลงทุนซื้อที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ การให้เช่าที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมในระยะเวลา  50 ปี  การให้เช่าที่ดิน 99 ปีในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซี หรือกระทั่งการให้ต่างชาติสามารถซื้อห้องชุดได้ 100% ในอีอีซีเช่นกัน

            สำหรับการส่งเสริมการลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ของคนไทยเราเอง รัฐบาลก็พยายามกระตุ้นด้วยโปรแกรมต่างๆ หลายประการ เช่น การลดภาษีและค่าจดจำนอง การให้กู้ 110% ของมูลค่าบ้านเพื่อการซื้อเฟอร์นิเจอร์ หรือการตกแต่ง เป็นต้น  หากมีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น ก็เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไปได้ยิ่งขึ้น  ในอนาคตอาจมีการพัฒนามาตรการอื่นๆ อีกตามที่ทุกฝ่ายเสนอมา

            สำหรับการลงทุนโดยชาวต่างประเทศในประเทศไทยของเรานั้น ย่อมเป็นที่ทราบดีว่าไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่อาศัยและน่าลงทุนมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนี้  ไทยต้อนรับนักท่องเที่ยว ต้อนรับนักลงทุนเป็นอย่างดีเนื่องจากคนไทยเรามีอัธยาศัยเป็นอย่างดี และสร้างความประทับใจแก่ชาวต่างชาติอยู่เนืองๆ   ราคาที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะอาคารชุดของไทยนั้นโดยเชิงเปรียบเทียบแล้วถูกกว่าห้องชุดในกัมพูชา มาเลเซีย เมียนมา เวียดนาม เป็นต้น ทั้งที่โครงการอสังหาริมทรัพย์ของไทยมีความสวยงามและได้รับการดูแลให้มีมูลค่ามากกว่าในประเทศอื่น

            ผมใคร่ขอความร่วมมือทุกท่านว่า หากท่านใดมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายใดๆ ให้รัฐบาลได้ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ รัฐบาลก็ยินดีที่จะรับฟังและนำไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ออกมาเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อไป  ผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของชาติ

            และบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมจึงขอเปิดการสัมมนา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานสัมมนานี้จะประสบความสำเร็จ และได้ให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะดีๆ ต่อการจัดทำนโยบายและแผนต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยในอนาคต

 

นายวารุจ ศิริวัฒน์
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายสันติ พร้อมพัฒน์)
31 มกราคม 2563

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 255 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved