รายงานวิเคราะห์ตลาดอสังหาฯ ถึงสิ้นปี 2562 ออกแล้ว
  AREA แถลง ฉบับที่ 72/2563: วันอังคารที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ท่านที่ต้องการข้อมูลเพื่อการวางแผนตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2563 โปรดทราบรายงานวิเคราะห์สถานการณ์อสังหาฯ ถึงสิ้นปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 ออกแล้ว
            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) แถลงว่าบัดนี้รายงานวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ถึงสิ้นปี 2562 ออกแล้ว พร้อมแนวโน้มปี 2563 เหมาะสำหรับนักลงทุน สถาบันการเงิน นักพัฒนาที่ดิน สามารถสั่งซื้อได้ด่วนตามเว็บไซต์นี้: https://www.area.co.th/thai/purchase_t/order.php?order=purchase_order10.php
            รายงานนี้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มี 2 เล่ม
            เล่ม 1 บทวิเคราะห์พร้อมข้อมูลนำเสนอ (power point) จำนวน 326 หน้า และ เล่ม 2 ภาคผนวก 11 บท: วิเคราะห์แยกตามระดับราคาประเภทที่อยู่อาศัย และทำเล จำนวนนับพันหน้า + ซีดี power point โดยสาระสำคัญคือในทุกรอบ 6 เดือน โครงการที่อยู่อาศัยประมาณ 2,400 แห่งทั่ว กทม.และปริมณฑล เพื่อใช้สำหรับการวางแผนและนโยบายการพัฒนาที่ดิน การอำนวยสินเชื่อตลอดจนการวางแผนระดับ จุลภาคและมหภาคอื่น ๆ มีราคาชุดละ 8,000 บาท (ยังไม่รวม Vat 7%)
สารบัญ เล่ม 1 ประกอบด้วย
1. ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ กทม.และปริมณฑล ที่เปิดตัวใหม่ สิ้นปี 2562
    Launching of New Real Estate Projects in 2019
2. ภาวะตลาดที่อยู่อาศัย กทม.และปริมณฑล ที่เปิดตัวใหม่ สิ้นปี 2562
    Launching of New Housing Projects in 2019
3. รายงานสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ ธันวาคม 2562
    Report on the Launching of Real Estate Projects, December 2019 28
4. ภาวะตลาดที่อยู่อาศัย กทม.และปริมณฑล ที่ยังขายอยู่ทั้งหมด ณ สิ้นปี 2562
    Overall Housing Situation in the BMR as End of Year 2019
5. การเปลี่ยนแปลงราคาโครงการที่อยู่อาศัย กทม. และปริมณฑล ณ สิ้นปี 2562
    Price Changes in BMR Housing Projects as End of Year 2019
6. กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงราคาและการครอบครองที่อยู่อาศัย กทม.และปริมณฑล พ.ศ.2535-ธ.ค. 2562
    Case Study of Changes in House Prices and House Occupation, 1992 to December 2019
7. โครงการที่อยู่อาศัยที่ขายดี
    Best-Seller and Failed Housing Projects in the BMR
8. บทสรุป
    Conclusion

ส่วนสารบัญ เล่ม 2 ประกอบด้วย
1: สถานการณ์การขายโครงการที่อยู่อาศัยที่เปิดตัวใหม่ สิ้นปี 2562 (ม.ค.-ธ.ค. 2562)
    Situation of Newly Launched Housing Projects in the BMR, Jan.-Dec. 2019  
2: สถานการณ์การขายโครงการที่อยู่อาศัยที่เปิดขายอยู่ทั้งหมด ณ สิ้นปี 2562
    Situation of All Housing projects offered for Sales as End of Year 2019  
3: การเปลี่ยนแปลงราคาที่อยู่อาศัย ณ สิ้นปี 2562
    Price changes of Housing Projects in the BMR as End of Year 2019  
3-1: อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาที่อยู่อาศัย เปรียบเทียบครึ่งหลังปี 2561 และ สิ้นปี 2562
    House Price Change of Housing Projects in the BMR  
4: รายชื่อโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดตัวใหม่ (ม.ค.-ธ.ค. 2562)
    List of Newly Launched Housing Projects in the BMR, Jan.-Dec. 2019  
5: แผนที่โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดตัวใหม่ (ม.ค.-ธ.ค. 2562)
    Map of Newly Launched Housing Projects in the BMR, Jan.-Dec. 2019  
6: รายชื่อโครงการที่อยู่อาศัยที่ยังขายอยู่ ณ สิ้นปี 2562
    List of All Housing Projects in the BMR offered for sales as End of Year 2019  
7: โครงการที่อยู่อาศัยที่ขายดีในเขต ก.ท.ม.และปริมณฑล
    Best-Seller Housing in 2019  
8: การเปรียบเทียบบริษัทในและบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์
    Comparison between Public and Non-Public Companies  
9: รายชื่อบริษัทผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    List of Developer in the BMR as End of Year 2019  
10: จำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยที่ขายได้ในช่วง (ม.ค.-ธ.ค. 2562)
    Total Unit of Housing Projects sold in the BMR Jan.-Dec. 2019
 
 
 

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 405 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved