นายกฯ เข้าใจผิดเรื่องให้คนไทยทุกคนมีบ้าน
  AREA แถลง ฉบับที่ 106/2563: วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            นายกฯ เข้าใจผิดว่าคนไทยไม่มีบ้านโดยไม่รู้ความจริงว่าคนไทยถึงราวสี่ในห้ามีบ้านเป็นของตนเองอยู่แล้ว  ความเข้าใจผิดจะนำไปสู้การแก้ปัญหาผิดๆ

            เมื่อเร็วๆ นี้มีข่าวว่า “บิ๊กตู่ลั่น คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยภายในปี 2579” <1> ทั้งนี้มีรายละเอียดว่า “ทิศทางการพัฒนาประเทศด้านอื่น ๆ มีเป้าหมายให้คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วในปี 2579 มีปริมาณที่อยู่อาศัยที่กลุ่มเป้าหมายรับภาระได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ให้มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและได้รับความคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค”

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) คำกล่าวของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีนั้นเป็นความหวังดี แต่แสดงความเข้าใจผิดๆ ต่อเรื่องที่อยู่อาศัย ความจริงปรากฏว่า

            1.   ตามข้อมูลการสำมะโนประชากรล่าสุดเมื่อปี 2553 ครัวเรือนทั่วประเทศที่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในลักษณะเป็นเจ้าของมีภาระการผ่อนชำระ เป็นเจ้าของไม่มีภาระการผ่อนชำระ และเช่าซื้อ (การซื้อบ้านผ่อนชำระรูปแบบหนึ่ง) มีสัดส่วนรวมกันถึง 78.2% หรือราวสี่ในห้าของครัวเรือน  แสดงว่าส่วนใหญ่ประชาชนไม่ได้มีปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัยแต่อย่างไร  ครัวเรือนที่เช่าอยู่มีสัดส่วนเพียง 16.4% หรือหนึ่งในหกเท่านั้น <2>

            2. ข้อมูลชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเพียง 108,608 ครัวเรือนในปี 2560 <3> ขณะที่ครัวเรือนทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีประมาณ 5 ล้านครัวเรือนหรือเพียง 2.17% เท่านั้นในขณะที่เมื่อ 30 ปีก่อน มีชุมชนแออัดถึงราว 20% ของครัวเรือนทั้งหมด  แสดงว่าคุณภาพการอยู่อาศัยดีขึ้นจากการพัฒนาที่อยู่อาศัยของภาคเอกชน

            รัฐบาลควรเข้าใจว่าบางคนอาจไม่จำเป็นต้องซื้อบ้าน แต่อาจเช่าบ้านเป็นหลัก เช่น แรงงานจากต่างจังหวัดหรือแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน  การตั้งเป้าหมายให้มีบ้านกันถ้วนหน้าจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้  หากขืนดำเนินการไป อาจทำให้ที่อยู่อาศัยล้นเกินความจำเป็น  รัฐบาลควรมีข้อมูลที่ดีในการวางแผนที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับความเป็นจริงกว่านี้ โดยอาจใช้นโยบายสนับสนุนการสร้างที่อยู่อาศัยโดยภาคเอกชนแทนที่จะก่อสร้างแข่งกับเอกชน

อ้างอิง
<1> The Thaiger. บิ๊กตู่ลั่น คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยภายในปี 2579. https://bit.ly/2SGDlLX
<2> สำนักงานสถิติแห่งชาติ. ครัวเรือนส่วนบุคคล จำแนกตามประเภทของที่อยู่อาศัย การครอบครองที่อยู่อาศัย และเขตการปกครอง พ.ศ. 2553. https://bit.ly/2wtcwC7
<3> การเคหะแห่งชาติ. รายงานสถานการณ์ที่อยู่อาศัย มกราคม - มิถุนายน 2561.  https://housingkc.nha.co.th/files/article/attachments/8b184d0d14fa4dce9b25a9b6be0bc121.pdf


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 714 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved