การช่วยเหลือผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ
  AREA แถลง ฉบับที่ 153/2563: วันจันทร์ที่ 09 มีนาคม 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธานมูลนิธิอิสรชน (www.issarachon.org) ได้จัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ณ สำนักงานใหญ่ของศูนย์ข้อมูลฯ เพื่อสรุปงานปี 2562 และวางแผนการดำเนินงานในปี 2563-4

            สำหรับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ เป็นดังนี้:
            1. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกับผู้ที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ
            2. เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา และพัฒนาการเรียนรู้ของ เด็ก เยาวชน และชุมชน ผู้ที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ
            3. เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนผู้ที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ
            4. เพื่อส่งเสริมครอบครัว สังคม ชุมชน ผู้ที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ให้มีสุขภาวะที่ดี
            5. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชากรในกลุ่มผู้สูงอายุผู้ที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ
            6. เพื่อส่งเสริมการดำรงอยู่ซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ
            7. เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ งานวิจัย การป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
            8. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ค้นคว้าและศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม
            9. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ
            10. เพื่อส่งเสริมอุดมคติคนหนุ่มสาว ให้มีจิตใจอาสาสมัครในการรับใช้สังคม
            11. เพื่อดำเนินการหรือร่วมกับองค์การการกุศลเพื่อการกุศล และองค์การสาธารณประโยชน์อื่น เพื่อสาธารณประโยชน์
            12. เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

            ท่านใดสนใจสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิ โปรดติดต่อ คุณอัจฉรา มูลนิธิอิสรชน โทร. 09.2865.6651


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 277 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved