บ้านรอขายทั่วไทยมี 384,565 หน่วย ไม่ใช่แค่ 293,319 หน่วย
  AREA แถลง ฉบับที่ 579/2563: วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในประเทศไทย การคาดการณ์ตัวเลขของศูนย์ข้อมูล AREA ได้จำนวนตัวเลขมากที่สุด และคาดการณ์อนาคตได้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่สุด เพราะดำเนินการอย่างต่อเนื่องยาวนานมาตั้งแต่ปี 2537 และสำรวจทุกไตรมาส

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เสนอว่าในประเทศไทย การคาดการณ์ตัวเลขของศูนย์ข้อมูล AREA ได้จำนวนตัวเลขมากที่สุด และคาดการณ์อนาคตได้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่สุด เพราะดำเนินการอย่างต่อเนื่องยาวนานมาตั้งแต่ปี 2537 และสำรวจทุกไตรมาส

            เมื่อเร็วๆ นี้มีศูนย์ข้อมูลของธนาคารเสนอว่า ณ กลางปี 2563 มีหน่วยขายรอการขายอยู่ทั่วประเทศ 293,319 หน่วย แต่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (AREA) พบว่าแท้จริงแล้วมีถึง 384,565 หน่วย  ศูนย์ข้อมูลของธนาคารเก็บข้อมูลได้น้อยกว่าถึง 24% ในขณะเดียวกันมูลค่าหน่วยรอการขาย ณ กลางปี 2563 ก็มีถึง 1.418 ล้านล้านบาท ไม่ใช่ 1.3  ล้านล้านบาทดังที่ศูนย์ข้อมูลของธนาคารประมาณการไว้

            สำหรับราคาเฉลี่ยต่อหน่วยของที่อยู่อาศัยทั่วประเทศนั้น ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (AREA) ประมาณการไว้ ณ ราคา 3.688 ล้านบาท ในขณะที่ตัวเลขของศูนย์ข้อมูลของธนาคารออกมาถึง 4.432 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปไม่ได้ เพราะลำพังในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ราคาเฉลี่ยที่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (AREA) สำรวจไว้อยู่ที่เพียง 4.098 ล้านบาท  ราคาทั่วประเทศจะสูงกว่าราคาของกรุงเทพมหานครไม่ได้  ยิ่งกว่านั้นที่อยู่อาศัยในจังหวัดอื่นทั่วประเทศ (ยกเว้นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) มีราคาเฉลี่ยต่อหน่วยต่ำกว่าคือ 3.131 ล้านบาท จึงทำให้ราคาเฉลี่ยรวมทั่วประเทศอยู่ที่เพียง 3.688 ล้านบาท

 


            ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยยังให้ข้อมูลแจกแจงในรายละเอียดอีกว่า ในจำนวนที่อยู่อาศัยที่เหลืออยู่ในขณะนี้ 384,565 หน่วยนั้น อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 221,192 หน่วย หรือ 58% ที่เหลืออีก 42% กระจายในอีกราว 70 จังหวัดทั่วประเทศ  ส่วนมูลค่าของที่อยู่อาศัยกลุ่มใหญ่ที่สุดที่ยังรอขายอยู่ อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลถึง 906,531 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนถึง 64% ของมูลค่าที่อยู่อาศัยรอการขายทั้งหมดเลยทีเดียว ทั้งนี้เพราะที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูมิภาคมักมีราคาที่ถูกกว่า ยกเว้นที่อยู่อาศัยบางส่วนในเมืองตากอากาศ เช่น พัทยา หัวหิน ภูเก็ต และสมุย เป็นต้น

            ถ้าเรารู้ข้อมูลผิดๆ ก็คงวางแผนการผิดๆ เช่น

            1. การให้ตัวเลขว่าจำนวนหน่วยรอการขายอยู่ทั่วประเทศว่ามีเพียง 293,319 หน่วย แต่แท้จริงมีถึง 384,565 หน่วย ทำให้การประมาณการปัญหาต่ำกว่าความเป็นจริง  ทำให้ไม่ตระหนักว่าการมุ่งช่วยเร่งการขาย ไม่อาจแก้ไขปัญหาได้ เพราะจะยิ่งทำให้เกิดการสร้างอุปทานเพิ่มขึ้น ยิ่งช่วยยิ่งจะพังทั้งระบบธนาคารและระบบการพัฒนาที่ดิน

            2. การประมาณการผิดๆ ว่าอุปทานรอการขายจะเพิ่มขึ้นจาก 1.3 ล้านล้านบาท เป็น 1.4 ล้านล้านบาท และ 1.5 ล้านล้านบาทในช่วงกลางปี 2563, สิ้นปี 2563 และสิ้นปี 2564 นั้น จะทำให้มองปัญหาในอนาคตเลวร้ายเกินความเป็นจริง บ้างก็บอกว่าสถานการณ์ขณะนี้เลวร้ายกว่าวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 ทั้งที่สถานการณ์ขณะนี้ยังมีการเปิดตัวต่อเนื่องไม่เหมือนช่วงปี 2540 ที่แทบไม่มีการเปิดตัวเลย

            ก่อนจะนำข้อมูลไปใช้เพื่อการวางแผนทางราชการ วางแผนธุรกิจ โปรดตรวจสอบข้อมูลที่แท้กับศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย ที่ ดร.โสภณเป็นประธานและทำมาตั้งแต่ปี 2537 ก่อน  ศูนย์นี้เปรียบเหมือนประภาคารความคิดที่เป็นอิสระทางวิชาการ ไม่อยู่ใต้อาณัติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 2,084 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved