อัตราผลตอบแทนการลงทุนอสังหาฯ สำหรับปี 2564
  AREA แถลง ฉบับที่ 333/2564: วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            อัตราผลตอบแทนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สำหรับใช้ในปี 2564 ที่จัดทำโดยมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทยออกแล้ว สามารถนำไปใช้ได้เลย

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย แถลงว่าอัตราผลตอบแทนในการลงทุน พ.ศ.2564 ออกแล้ว ตามรายการข้างท้ายนี้

 

สรุปผลการระดมสมอง อัตราผลตอบแทนในการลงทุนของอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ ในปี 2563

 

            สำหรับรายละเอียดในการจัดทำสามารถดูได้ตามเว็บไซต์นี้: https://www.thaiappraisal.org/thai/standard/standard10.php

 

            อนึ่งคณะทำงานกำหนดอัตราผลตอบแทนในการลงทุน ในปี 2564 ประกอบด้วย

1. อ.วสันต์ คงจันทร์                   ประธานคณะทำงาน
                                             กรรมการผู้จัดการ บจก.โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์

2. คุณธนินทร์ นนนที                  กรรมการมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
                                             กรรมการผู้จัดการ บจก.ซีบีเอ็นเค แมเนจเม้นท์

3. อาจารย์ธนินท์รัฐ ภักดีภิญโญ     ผู้อำนวยการและที่ปรึกษา บจก.น้อมจิตต์

4. คุณริษิณี สาริกบุตร                 ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยฯ บจก.ไนท์แฟรงค์ชาร์เตอร์

5. คุณพรเทพ ศรีนฤหล้า             กรรมการมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
                                             CEO, Syncate Co., Ltd. เจ้าของ Omni Tower

6. อาจารย์พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์       กรรมการผู้จัดการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท เมเนจ

7. อ.สุรพงษ์ ตรีสุกล                  รองกรรมการผู้จัดการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

8. อ.เอกชัย เปลี่ยนโพธิ์              กรรมการมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,535 คน
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved