โควิดมีอัตราการตายน้อยลง อย่ากลัว แต่ไม่ประมาท
  AREA แถลง ฉบับที่ 335/2564: วันจันทร์ที่ 03 พฤษภาคม 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ท่านทราบหรือไม่ อัตราการตายด้วยโควิด-19 ในปี 2564 น้อยกว่าปี 2563 ถึง 3 เท่าตัว โควิด-19 อาจติดง่ายกว่าเดิม แต่ตายน้อยกว่าเดิม

          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) กล่าวว่าในปี 2563 มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 6,884 คน เสียชีวิต 61 ราย หรือ 0.9% หรือในผู้ติดเชื้อ 100 คน  เสียชีวิตเพียง 1 คน ซึ่งนับว่าน้อยเมื่อเทียบกับไข้หวัดนกที่ผู้ป่วย 59% เสียชีวิต <1> หรือซาร์สและเมอร์ส ที่มีอัตราผู้เสียชีวิตถึง 10% และ 30% ตามลำดับ <2> 

          อย่างไรก็ตามมาในปี 2564 มีผู้ติดเชื้อ 64,141 คน และเสียชีวิต 215 ราย ถือได้ว่ามีอัตราผู้เสียชีวิต 0.3% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดในปี 2564 นี้  จะสังเกตได้ว่าไข้หวัดใหญ่ในช่วงนี้แทบไม่เป็นข่าว หรือปรากฏเพียงว่ามีผู้ติดเชื้อน้อยมาก ทั้งที่ในปี 2560 มีผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ถึง 194,569 ราย และเสียชีวิต 65 ราย <3> มากกว่าโควิด-19 ในปี 2563 เสียอีก  อาจเป็นเพราะโควิด-19 เข้ามาแทนที่หรืออาจ “แทง” เป็นโควิด-19 ไปเสียหมดหรืออย่างไร

          คนไทยต้องระวัง ไม่ประมาท แต่อย่ากลัวโควิด-19 จนขาดสติ สติมา ปัญญาจึงจะเกิดหาทางแก้ไขได้

 

อ้างอิง

<1> สมาคมผู้ติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย. สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน. https://www.pidst.or.th/A204.html

<2> ความรุนแรง ‘ไวรัสอู่ฮั่น’ ยังไม่ชัด แต่ตระกูลเดียวกับ ‘ซาร์ส-เมอร์ส’ ที่มีอัตราตาย 10% และ 30%. https://www.hfocus.org/content/2020/01/18376

<3> กรมควบคุมโรค. สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2560. https://bit.ly/336xNyn


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 800 คน
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved