การประเมินสินค้าคงคลัง
  AREA แถลง ฉบับที่ 337/2564: วันพุธที่ 05 พฤษภาคม 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

           เมื่อวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส และคณะผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ได้เดินทางไปสำรวจสินค้าคงคลัง ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการประเมินสินค้าคงคลังให้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ณ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 4 ชั่วโมง

            ที่ผ่านมา บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ซึ่งเป็นบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ดำเนินการประเมินและสำรวจทรัพย์สินประเภทต่างๆ อย่างหลากหลายทั้งในและต่างประเทศ หน่วยงานใดสนใจให้ประเมินสินค้าคงคลัง เครื่องจักร สังหาริมทรัพย์ หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นใดในประเทศไทย ในอาเซียน หรือในพื้นที่อื่นทั่วโลก บริษัทฯ ก็ยินดีให้บริการ แม้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ก็ยังสามารถดำเนินการได้ในต่างประเทศ


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 574 คน
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved