ดร.โสภณและคณะถวายเทียนพรรษา
  AREA แถลง ฉบับที่ 537/2564: วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

           วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) และเพื่อนร่วมงานในฐานะเพื่อนร่วมงานทั้งหมดของศูนย์ข้อมูลฯ ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา และสิ่งของจำเป็นสำหรับภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พวกเราทุกคนเนื่องในวันเข้าพรรษา (ล่วงหน้า) ในงานนี้เพื่อนร่วมงานก็ยังฝากนำปัจจัยต่างๆ มาร่วมทำบุญด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ AREA มีเพื่อนร่วมงานประมาณ 120 ท่าน

            พระมหาสมชาติ สุวิชาโน, ดร. แห่งวัดทองบน ถนนพระรามที่ 3 ได้ให้ความเมตตาไปรับเทียนพรรษาและปัจจัยต่างๆ ณ วัดทองบน  ท่านได้อวยพรให้ทุกท่านให้มีสิริมงคลกันถ้วนหน้า

             พระมหาสมชาติ สุวิชาโน, ดร. ได้อวยพร ดร.โสภณ พรโชคชัย เเละ เพื่อนร่วมงานทางข้อความดังนี้ : ปญฺญาโลกสฺมิ ปชฺโชโต. ปัญญาย่อมสองสว่างในโลก สว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรม ขออนุโมทนาดอกเตอร์โสภณ พรโชคชัยและคณะที่ได้นำเทียนพรรษาอิเล็กทรอนิกส์มาถวายเพื่อไว้สำหรับเปิดบูชาพระรัตนตรัยในโอกาสวันสำคัญในทางพุทธศาสนาคือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเพื่อให้พระสงฆ์ได้เปิดบูชาพระรัตนตรัยเป็นแสงสว่างทางดวงตาและเป็นแสงสว่างส่องใจด้วยแสงแห่งธรรม
          ขอความสุขความเจริญจงเกิดมีแก่ดอกเตอร์โสภณ พรโชคชัย ครอบครัวและคณะในนามประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) และเพื่อนร่วมงานในฐานะเพื่อนร่วมงานทั้งหมดของศูนย์ข้อมูลฯ สาธุๆ


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 817 คน
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved