ดร.โสภณให้สัมภาษณ์ South China Morning Post
  AREA แถลง ฉบับที่ 715/2564: วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

              เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 เซาท์ไชนามอร์นิ่งโพสต์ ได้ตีพิมพ์บทสัมภาษณ์ของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ที่ติงเรื่องขายที่ดิน-อสังหาริมทร้พย์ให้ต่างชาติ ว่าถ้าไม่เก็บภาษีซื้อ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก เยี่ยงชาติอื่นโดยเฉพาะอังกฤษและอเมริกา จะไม่ดีต่อชาติไทย

 

“Other observers have been more concerned over the possible adjustment to leases. Sopon Pornchokchai, president of the Agency for Real Estate Affairs, a property consultancy, worried that without certain tax regulations in place, the government’s initiative to boost the real estate sector by increasing lease lengths or foreigners’ ownership quotas in condominiums would put the country at a disadvantage”.

 

“‘In China, for example, a foreigner can purchase a property after spending a year there to prevent pricing speculation,’ he said. “Other countries also set a minimum price of a property that can be purchased by foreigners. They also apply property tax and inheritance tax, when a foreigner wants to pass down a property to his kin. These are missing in Thailand.”

 

Source: https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3152019/can-thailand-beat-malaysia-and-singapore-race-lure-wealthy


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 175 คน
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved