กรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้านชุดใหม่
  AREA แถลง ฉบับที่ 790/2564: วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4

              ขณะนี้สมาคมผู้ซื้อบ้านได้มีคณะกรรมการชุดใหม่แล้ว โดยมี ดร.โสภณ เป็นนายกสมาคม และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน เพื่อให้ความรอบรู้แก่ผู้ซื้อบ้านและประสานประโยชน์ระหว่างผู้ซื้อบ้านและผู้ขายบ้าน

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) แถลงว่าเมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมผู้ซื้อบ้านชุดที่ 3 โดยก่อนหน้านี้ ดร.โสภณ แสดงความจำนงที่จะให้ท่านอื่นมาเป็นนายกฯ แทน แต่ที่ประชุมยังมอบหมายให้ ดร.โสภณ เป็นนายกฯ ต่ออีกสมัยเป็นสมัยสุดท้ายก่อนที่จะให้มีการเลือกตั้งนายกฯ และคณะกรรมการชุดใหม่ต่อไป  ดร.โสภณ เพียงหวังตั้งสมาคมนี้เพื่อประโยชน์ต่อทุกฝ่ายและไม่คิดจะ “ยึดติด” กับตำแหน่ง

            สำหรับคณะกรรมการชุดใหม่ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้:

            นายโสภณ พรโชคชัย                                นายกสมาคม

            นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ                             อุปนายกสมาคมคนที่ 1

            นายสัมพันธ์ รัฐแพทย์                               อุปนายกสมาคมคนที่ 2

            นายวิญญู วรัญญู                                      อุปนายกสมาคมคนที่ 3

            นายณรงค์พล เสนาะดนตรี                        กรรมการ

            นางวีณา อุปัทยา                                     กรรมการ

            นายบุญชนะ บุญเลิศ                                 กรรมการ

            นายศิวาวิทย์ สำเร็จผล                              กรรมการ

            นายกองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์                           กรรมการและนายทะเบียน

            นางวิไลพรรณ หลวงยา                             กรรมการและประชาสัมพันธ์

            นางวรรณา พูนปาน                                 กรรมการและเหรัญญิก

            นายเลิศยุทธ ทองวินิจ                               กรรมการและปฏิคม

            น.ส.นงลักษณ์ จตุเทน                               กรรมการและเลขานุการ  

            โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับสมาคมได้ที่ www.thaihomebuyers.org


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 189 คน
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved