Facebook โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย AREAGuru
กลับหน้าแรกกิจกรรม
กิจกรรมของบริษัท
   

10 สิงหาคม 2564
รางวัลจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2564

บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ได้รับใบรับรองรางวัลจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเพื่อนร่วมงาน โดยมีเกณฑ์ในการบริหารจัดการดังนี้

         1. มีนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหารระดับสูงเป็นลายลักษณ์อักษร
         2. มีการสื่อสารนโยบายและเป้าหมายให้ลูกจ้างได้ทราบ เข้าใจและนำไปปฏิบัติโดยทั่วกัน
         3. มีการกำหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อใช้ในการติดตาม วัดผลการดำเนินงานและประเมินความสำเร็จของการดำเนินงาน
         4. มีการแต่งตั้งและมอบหมายคณะทำงานหรือผู้รับผิดชอบเพื่อทำหน้าที่ดูแลและดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
         5. คณะทำงาน/ผู้รับผิดชอบได้รับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่จากสถานประกอบการ
         6. มีแผนงาน/งบประมาณในงานดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
         7. มีการบันทึกและเก็บข้อมูลเอกสารต่างๆ เพื่อรับการตรวจประเมินครบถ้วนตามข้อกำหนด

 


AREA Awards
2022 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved