รายงานสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ พฤษภาคม 2547

สมัครสมาชิก Real Estate Index

        AREA.co.th ในฐานะศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ขอรายงานสถานการณ์สรุปผลการสำรวจภาคสนามโครงการอสังหาริมทรัพย์เกิดใหม่ทั่วประเทศดังนี้:
        ในเดือนนี้มีจำนวนโครงการเกิดใหม่ในพื้นที่ศึกษารวมทั้งสิ้น 33 โครงการ มีจำนวนหน่วยรวมกันทั้งสิ้น 2,996 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 15,080 ล้านบาท โดยเป็นโครงการในกลุ่มที่อยู่อาศัยทั้งหมด โดยไม่พบโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นเลย โครงการทั้งหมดเป็นที่อยู่อาศัยโดยไม่มีโครงการประเภทอื่นเลย แสดงว่าอสังหาริมทรัพย์อื่นยังไม่ฟื้นตัว

ประเภท จำนวนหน่วยขาย % หน่วยขาย มูลค่าโครงการ (ลบ.) % มูลค่าโครงการ
บ้านเดี่ยว 1,238 41% 9,225 61%
บ้านแฝด 38 1% 50 0%
ทาวน์เฮ้าส์ 226 8% 365 2%
อาคารพาณิชย์ 236 8% 400 3%
อาคารชุด 1,258 42% 5,040 33%
รวม 2,996 100% 15,080 100%

        จำนวนที่อยู่อาศัยที่เกิดขึ้นใหม่ในเดือนนี้ พบว่ามีประเภทบ้านเดี่ยวและอาคารชุดมากที่สุด และมีสัดส่วนของหน่วยขายที่ใกล้เคียงกันคือ 41% และ 42% ตามลำดับ ซึ่งจำนวนหน่วยขายของทั้ง 2 ประเภทนี้รวมกันแล้วมีมากถึง 83% ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมด ส่วนจำนวนหน่วยขายของที่อยู่อาศัยประเภทอื่น ๆ ยังคงมีปรากฎอยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยมาก
        เมื่อพิจารณามูลค่ารวมของโครงการที่อยู่อาศัยที่เกิดใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2547 มีทั้งสิ้น 15,080 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าเดือนที่ผ่านมาถึง 5,269 ล้านบาท หรือสูงกว่าถึง 34% ทั้งที่มีจำนวนหน่วยเปิดขายน้อยกว่าถึง 422 หน่วย เนื่องจากเดือนนี้มีการเปิดโครงการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวและอาคารชุดที่มีระดับราคาแพงเป็นจำนวนมาก จึงมีมูลค่าโครงการค่อนข้างสูง และในเดือนนี้การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวมีมูลค่าโครงการสูงสุด ซึ่งมีมูลค่าโครงการสูงถึง 9,225 ล้านบาท หรือประมาณ 61% ของมูลค่าโครงการทั้งหมด
        อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงมูลค่าโครงการโดยรวมซึ่งสูงกว่าเดือนที่ผ่านมาถึง 5,269 ล้านบาท หรือ 34% ทั้งนี้เพราะราคาขายต่อหน่วยค่อนข้างสูง (เฉลี่ย 5.033 ล้านบาทต่อหน่วย) ซึ่งเดือนที่ผ่านมามีราคาขายเฉลี่ยสูงต่อหน่วยเพียง 3.473 ล้านบาท จะสังเกตได้ว่า ไม่มีหน่วยขายใหม่ใด ๆ ที่มีราคาต่ำกว่า 0.50 ล้านบาทเลย โดยหน่วยขายที่มีจำนวนหน่วยขายมากที่สุดจะอยู่ที่ระดับราคา 3.01-5.00 ล้านบาท มีจำนวนหน่วยขายมากถึง 952 หน่วย หรือประมาณ 32% และที่ระดับราคา 5.01-10.00 ล้านบาท มีจำนวนหน่วยขาย 649 หน่วย หรือประมาณ 22% ของหน่วยขายทั้งหมด โดยรวมแล้วจะพบว่ามีจำนวนหน่วยขายที่มีระดับราคาเกิน 3 ล้านบาท สูงถึง 1,802 หน่วย หรือประมาณ 60% ของหน่วยขายทั้งหมด และรวมมูลค่าได้มากถึง 85% ของทั้งหมด (12,769 ล้านบาท จากมูลค่ารวม 15,080 ล้านบาท)
        ผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ เป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์เป็นสำคัญมีมากถึง 5 บริษัท คือ วังทองกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 โครงการ, เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 โครงการ, บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 โครงการ, บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 โครงการ และบริษัทโนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อีกจำนวน 3 โครงการ และในด้านทำเลที่ตั้ง (โปรดดูแผนที่ 1) จะพบว่า มีจำนวนโครงการ 7 แห่ง ที่เปิดตัวใหม่ และตั้งอยู่ในเขตใจกลางเมือง โดยเฉพาะพื้นที่ย่านสุขุมวิท-สาทร และพหลโยธิน โดยโครงการเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการอาคารชุดระดับราคาแพง นอกจากนี้ยังพบพื้นที่ที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอันมาก คือบริเวณย่านพระราม 5 (ถนนนครอินทร์-ราชพฤกษ์) โดยมีการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวเกิดขึ้นมากถึง 6 โครงการ

ตารางที่ 1: โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดตัวเดือน พฤษภาคม 2547 แยกตามระดับราคา
จำนวนหน่วยทั้งหมด
ระดับราคา (ลบ.) บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ อาคารชุด รวม
0.501-1.000     74   82 156
1.001-2.000 18 38 97 221 127 501
2.001-3.000 199     15 323 537
3.001-5.000 356   55   541 952
5.001-10.000 498       151 649
10.001-20.000 15       20 35
> 20.000 152       14 166
Overall 1,238 38 226 236 1,258 2,996
มูลค่าโครงการทั้งหมด (ล้านบาท) | Development Value (mil.Baht)
0.501-1.000     63   54 117
1.001-2.000 36 50 135 367 183 772
2.001-3.000 505     32 885 1,422
3.001-5.000 1,353   166   2,188 3,707
5.001-10.000 3,781       1,051 4,832
10.001-20.000 225       267 492
> 20.000 3,326       413 3,739
Overall 9,225 50 365 400 5,040 15,080