AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 82 (สำหรับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.))
(วันที่พฤหัสบดีที่ 4 - เสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08:30 - 16:30 น. ณ ห้องประชุมอุทัย ชั้น 6 กนอ. สนญ.)

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย