ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2553 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 4/2553
ดร.โสภณ พรโชคชัย อ.อติณัช ชาญบรรยง คุณพิชา ดำรงพิวัฒน์ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน
รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ อ.ไพรัตน์ เสนาจักร์
คุณธงชัย ปิยะสันติวงศ์ คุณปัทมา จันทรานุกูล

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย